Imágenes de páginas
PDF
EPUB

τίbeofrir. Οσσον έας χειμώνος, όσον μήλον βραβόλαιο

Ηδιον, όσσον όις σφετέρης λασιωτέρη άρνός
"Οσσον παρθενική προφέρει τριγάμοιο γυναικός,
Όσσον ελαφροτέρη' μέχ8 εβρος, όσσουν αηδών
Συμπάντων λιγύφωνος αοιδοτάτη πετεηνών:
Τόσσον έμ' ευφρηνας συ φανείς σκιερήν δ' υπο φηγών,
Ηλία φρύττοντας οδοιπόρος έδραμει ώς τις.
E3' ομαλοί πνεύσειαν επ' αμφοτέροισιν "Ερωτες
Nών, έπεσσομένοις δε γενοίμεθα πάσιν αοιδή.

Δοιω δή τινε τώδε μετ' αμφοτέροισι γενέσθην
Φ9· ο μεν, ήν εισπνιλος, φαίη χμυκλαίσδων»
Τον δ' έτερον πίλιν, ώς κεν ο Θεσσλός ειποι, αϊταν:
Αλληλες δ' εφίλησαν ισω ζυγώ. ή ξα τότ' ήσαν
Χρύσμοι πάλαι άνδρες, όκαπεφίλησ' ο φιληθείς.
Ει γάς τέτο πάτερ Κρονίδη πέλοι" και γάς αγήρω
Αθάνατοι γενείς δε διηκοσίησιν έπειτα
Αγγέλμεν εμοί τις ανέξοδον είς Αχέροντα,
“Η ση νυν φιλότης και τα χαρίεντος είτε»,
Πάσι δια στόματα μετα δ' ήλθέοισι μάλιςα.

Αλλ.

Macht uns Liebende oft in einem Tage zum Greise!
Lieblicher ist nach dem Winter der Leng, nach dem Apfel die

Feige,
fieblicher hüpft als das Stalß das leichte Reh auf der Wiese,
Lieblicher tånet der Nachtigal Lied nach der Vögel Gezwits

scher,
Lieblicher find nach dem Stuß der Matrone die Scaffe der

Jungfrau;
So ifts lieblich o Mädchen dich wieder zu fehn nach der

Trennung!
Welche Freude wenn du mir erscheiuft! Wie am fengenden

Mittag
trebt zu der schattenden Buche der Wandrer, fo ftreb ich

nach dir hin. Ach daß dir einbauchten die Liebesgåtter die Liebe! meine Liebe! dann würden von uns die Enkel einst fingen:

„Jüngs

Theokrit.

5.

Αλλ' ήτοι τέτων μεν υπέρτεροι ερανίωνες
*Έσσον9' ως εθέλεσιν εγω δε σετον καλόν αινών,
Ψεύδεα βινος υπερθεν έραιής εκ ένα φυσώ.
Ην γάρ και τι δίκης, το μεν αβλαβές ευθύς έθηκας,
Διπλάσιον δ' ώνησας έχων επίμετρον απηνθον.

[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Jüngling und Mädchen liebten einander,“ (so würden sie

fingen:)
„Wie der Jüngling das Mädchen, fo liebte das nädchen

den Jüngling.
„Ach die glücklichen Menschen der goldnen Vorzeit! damals
"„Wandelten Hand in Hand die Lieb' und die Gegenliebe !"
Also würden, fie fingen. Zeus und ihr himlischen

GÅtter
Laßt es geschehn, und gebt, daß mir nach hundert Ge

schlechten;
Wenn mich der Acharon fesselt, die kommenden Schatten

verkünden:
,,Deine Liebe lebt, und die Liebe deiner Likoris
„lebt in der Jünglinge Mund, and lebt in dem Munde der

921&dchen!!
Doch das mögen die himlischen Götter nach eignem Beha-

gen
Uns gewähren oder versagen! Ich aber, o Schonfte!
Sing’ in meinem Gefang dein Lob von der Wahrheit gelehret.
Wenn du mich zuweilen nach mädchenfitte verwundest,
O so heilft du mich wieder, und diese Heilung entflammet
Mehr noch die Liebe. "Wir gehn dann heim mit doppelter

Wonne !

O! θες

Theotrit... "Ος δέ κε προς μάξη γλυκερώτερα χείλεσι χείλη,

Βρυθόμενος σεφάνοισιν έήν προς μητέρ' απήλθεν.
"Όλβιος όσις παισί φιλήματα κείνα διαιτα.
*Η πο τον χαροπόν Γανυμήδεα πολλεπιβος εί,

Λυδία ίσον έχειν πέτρα σόμα, χρυσον οποίη,
Πεύθoνται μη φαύλον, έτήτυμον, αργυραμοιβοί.

Moschus.

D! des Glüds das Megara geneußt! ihr ufer
Ihr nur, Glückliche! feiert der Liebe Feft, und es blühet
Stets nur bei euch der Name der Liebenden und der Se:

liebten!

Immer versammelt im Zeng bei dem Grabe des schenen Dios

kles
Sich der Jünglinge Schaar und der Mädchen, fie streben im

Wettftreit
Nach der Siegespalme des Stuffes, und wer mit der garten
Lippe die Lippen am füffeften rührt, den krånen die Strange,
Den begleiten nach Hause die preisenden Schaaren der

Mädchen!
Glüdlicher aber als er, ist der Stiffe Richter, der aller
Aller Mådchen Stasie geneußt, und prüfet und richtet;
Küpris Senaben flehet er an, daß er ihm die Lippe
Weihe mit Kraft des prüfenden Steins, mit welchen der

Wechsler
Sorgfam forfchet des Goldes Werth und ihn endlich bestim:

met. .

[merged small][ocr errors]

(Gleichfalls aus Syrakus gebürtigr zur Zeit des stenig$ Ptolemåus Philometor. Seine Gedichte werden gewohns lich zu den Schäfergedichten gegåhlt, weil fie Idyllen übers schrieben find; den Griechen aber bedeutete diese Benens nung jene kleinere Dichtungsart, besonders, kleine Gemåhls de und Beschreibungen. Und von dieser Art find auch die meiften Stůde dieses Dichters, der daher auch eine weniger einfache, und mehr gefchmückte manier hat, als TheoErit. Sein Idyll, der Raub der Europa, ist darunter am bes rühmtesten ; aber vielmehrerzihlendes, als eigentliches Hirs tengedicht.)

ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΒΙΩΝΟΣ,

Βεκολα Ερωτικά. *)

"Αιλινα μοι σοναχάτε ναπαι, και Δώριον ύδωρ,
Και ποταμοί κλαίοιτε τον μερόεντα Βίωνα.
Νύν φυτά μοι μύρεσθε, να άλσεα νύν γιάοισθε.
"Ανθεα ών συγνοίσιν αποπνέίοιτε κορύμβοις"
Νύν ξοδα φοινίσσεσθε τα πενθυμα, ύν ανεμώνα
Νυν υάκινθε λάλει τα σα γράμματα, και πλέον, αϊ, αϊ,
Λάμβανε σος πετάλοισι καλός τέθνηκε μέλικτάς.

[merged small][ocr errors]

*) Uebersetzung des Altern Grafen zu Stollberg : (S.

Θεό. α. 5. Gr. G. 197. f.)
Seufzet klagend ihr Wälder, und feufzet ihr Dorischen Bela

Ιειι, ,
Weinet ihr Strmei teinet mit mir den lieblichen Bion:
Ihr Gew&chre jammert mit mir, und fånet ihr Haine,
Welket, Blumen, welket, auf eurem traurenden Stengely
Rofen errothet für Schmerz errëthet, ihr Anemonen!
Weint Hiacinthen, mit reufzendem Blatt, den schånften der
Sånger!

Miodus. "Λεχετε Σικελικαί το πένθεος, άρχετε Μοίσων.

'Αδόνες αι πυκινoίσιν οδυρόμενοι ποτί φύλλοις,
Νάμασι τοις Σικελοίς άγγείλατε τάς 'Αρεθάσας,
“Όττι Βίων τέθνηκεν ο βωκόλος, όττι συν αυτό
Και το μέλος τεθνεκε, και ώλετο Δωρίς αοιδα.

*

"Αρχετε Σικελικαί το πένθεος , άρχετε Μουσαι.
Στρυμόνιοι μύρεσθε παρ' ύδασιν αύλινα κύκνοι,
Και γοερούς τομάτεσσι μελίσδετε πένθιμον αδαών,
Oιαν υμετέροις ποτέ χείλεσι γηρύν άμδεν.
"Ειπατε δ' αν κέρας Oιαγρίσιν, άπατε πάσαις
Βισονίαις νύμφαισιν, 'Απώλετο Δόριος 'Ορφεύς.

*Αρχετε Σικελικαι τα πένθεος, άρχετε Μουσαι.
Κείνος ο ταϊς αγέλαισιν εράσμιος έκέτι μέλπο,
Ουκέτ' έρημαίαισιν υπό δρυσίν ήμενος αδει:
'Αλλα παρα πλατήι μέλος λή θαιον αίδει.
"Ώρεα δ' εςιν άφωνα, και αι βόες αι ποτί ταύροις
Πλαζόμεναι γοήoντι, και εκ εθέλοντι νέμεσθαι.

'Αρχετε

Ach beginnet die Stlage, beginnet fizilische muren!
Nachtigallen die ihr itt klaget auf fchattigen Aesten,
Saget den rieselnden Håchen, und seufzend sagt Arethusa
Bion fei gestorben, der Hirte, gestorben mit Bion
Sei der Gefang, gestorben mit ihm die Dorischen Lieder !

Ach beginnet die Slage, beginnet fizilische Nufen!
Jammert auf Thraciens Flåffen, ihr Schwäne, mit klagen:

der Stimme Singet, Schwäne, mit weinendem Laute Crauergesånge. Wie fie vormals ertonten an Stråmons waldigem Ufer, Saget allen Deagrischen Mädchen, sagt ihr Schwåne suen Biftonischen Frauen: todt ift Doria's Orfeus;

Ach beginnet die Klage, beginnet figilische Rufen! Uch er finget fürder nicht mehr, der Liebling der Heerden Ginget fürder nicht mehr, gelagert an einsamer Eiche!

« AnteriorContinuar »