Imágenes de páginas
PDF
EPUB

390 Hellquist: Tillägg o. rättelser till Arkiv XIV. 1-46, 136-194.

0.

blicettan 'glitter, vibrate'. till s. 14: af sv. diall. dulla 'stå osäkert på -r: dullra ds. Rz. till ss. 142, 162 böra sannolikt läggas: fsv. nafsa, sv. diall. snäfsa osv., hvarom utförligt K. F. Johansson PBB XIV. 362. till s. 143: af no. oma 'ljuda' osv., jfr isl. ómun f. 'stämma, röst', nisl. úmr 'svagt ljud' osv., (är äfven afledt) på -t: isl. ømta 'sige, ytre, ymte'. Med afseende på såväl bildning som betydelseutveckling bör jämföras det likbetydande isl. (osv.) ymta (se s. 176). Intressant är, att den hos ymta i no.

sv. diall. förekommande betydelsen 'idisla' äfven uppträder i no. ømta (se Ross). Ømta : isl. omla (se s. 143) ymta : umla (se s. 176). Isl. ómr, jämte O'me, namn på Oden, osv. höra sannolikt tillsammans med ags. woma m. 'sonitus, fragor', se (Grimm och) Bugge Ark. I. 270 3). till s. 148: af no. adj. rām rymlig' på -k: romka (rumka seg) 'göra 1. blifva rymligare' Ross

till s. 162: om fsv. snypta osv. se äfven K. F. Johansson PBB XIV. 365. till s. 179: af isl. virkja 'vara omsorgsfull' Fr.2, no. virkjen 'omsorgsfull' på -t: no. virkta 'omsorgsfullt utföra' Ross.

Ofvan tillagda bildningar böra naturligtvis äfven insättas på sina respektive platser i $$ 3 och 4. Den i sistnämnda ß anförda exempelsamlingen gör icke anspråk på någon slags fullständighet.

S. 612.

3) Jfr Sievers Ags. Gramm. § 68. Det i samma § anförda ags. óm 'rost jämte ags. oman pl. 'erysipelas' gör det osannolikt, att mitt Ark. XIII. 241 följ. framställda försök till tolkning af isl. ámumapkr är riktigt, nota bene, om detta ord hör till isl. áma 'erysipelas'. I alla händelser bortfaller det stöd för sammanställningen, som kunde sökas däri, att ordet som sjukdomsnamn icke annars var kändt utom de nord. språken. Lund i febr. 1898.

Elof Hellquist.

[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
« AnteriorContinuar »