Imágenes de páginas
PDF
EPUB

ARKIV

FÖR

NORDISK FILOLOGI

UTGIVET UNDER MEDVÄRKAN AV

SOPHUS BUGGE GUSTAF CEDERSCHIÖLD FINNUR JÓNSSON

KRISTIAN KÅLUND NILS LINDER
ADOLF NOREEN GUSTAV STORM LUDV, F. A. WIMMER

GENOM

A XEL KOCK.

SEXTONDE BANDET.

NY FÖLJD.

TOLFTE BANDET.

C. W. K. GLEERUP.

OTTO HARRASSO WITZ.
LUND.

LEIPZIG.
LUND 1900.

LUND 1900,

BERLINGSKA BOKTRYCKERI- OCH STILGJUTERI-AKTIEBOLAGET.

Innehåll.

Sophus Bugge, Mythiske Sagn om Halvdan Svarte og Harald
Haarfagre

1 0. Klockhoff, Folkvisan om konung Didrik och hans kämpar 37 (och 103)

I. Grundformen (s. 37)
H. K. Fridriksson, Volundarkviđa 8,1–2.

95 August Gebhardt, Anmälan av ”The order of words in old

norse prose with occasional references to the other germanic
dialects by Ludwig Bernstein"

96 Amund B. Larsen, Anmälan av ”Kort over de danske folkemål

med forklaringer, ved Valdemar Bennike og Marius Kri-
stensen"

100

.

[ocr errors]

0. Klockhoff, Folkvisan om konung Didrik och hans kämpar (37 och) 103

II. Visans källa (s. 103). Fritz Burg, Held Vilin.

135 Fredr. Tamm, Anmärkningar till ”Valda stycken af svenska

författare 1526–1732”, utg. af Ad. Noreen och E. Meyer,
Uppsala 1893.

146 Erik Brate, Gubbe ock gumma

162 Erik Brate, Medelpad

172 Theodor Hjelmqvist, Gös såsom förklenande personbeteckning i svenskan

177 Otto von Friesen, Till tolkningen af Tune-stenen.

191 Sophus Bugge, Det oldislandske elliptiske Udtryk sólsetra, sólsetrum.

200 E. Mogk, Anmälan av ”Sproglig-historiske Studier, tilegnede Professor C. R. Unger”

202

.

M. Nygaard, Verbets stilling i sætningen i det norröne sprog.
Axel Kock, Till de nordiska språkens historia .

241
I. En syntaktisk egendomlighet i nordiska språk (s.
241). II. Till frågan om omljudet och vokalharmonien
i fornnorskan (s. 254). III. Växling mpn : mn och
mpn : mon i äldre nysvenskan (s. 258). IV. En dia-
lektisk växling -t :-dh i flerstaviga ord i äldre nysven-
skan (s. 265). V. Till den äldre nysvenskans formlära

170060

(s. 267. 1. Växling -er :-en i 2. pl. imperativus (s.
267). 2. Växling av former med -9 och former utan -9
i andra pers. pl. (s. 270]. 3. Om ett par pronominal.

former (s. 272)).
A. Trampe Bödtker, Vokalharmoni i ubetonet e

281 0. S. Jensen, Bibliografi for 1898

283 G. Ad. Tiselius, Anmälan av "Skuttungemålets akcentuering av K. P. Leffler”.

315 Finnur Jónsson, Nekrolog över Eiríkur Jónsson

319 Tillägg och rättelser . .

320

Sophus Bugge, uilinis pat paa Rök-Stenen

321 W. A. Craigie, On some points in Skaldic Metre

341 Erik Brate, Anmälan av ”Fr. Wulff: Svenska rim och svenskt uttal”

385 Kr. Kålund, Anmälan av ”W. G. Collingwood and Jón Stefánsson: A pilgrimage to the saga-steads of Iceland"

387 Gustav Storm, Nekrolog över Oluf Rygb...

390

Mythiske Sagn om Halvdan Svarte og

Harald Haarfagre. Efterfölgende Afhandling blev forfattet snart efter Gjennemlæsningen af förste Bind af A. Olriks Skrift om Saxo, hvilket udkom 1892, og den blev derefter forelæst i en filologisk Forening

Efterat en Afhandling af Finnur Jónsson om Sagnet om Harald Haarfagre som "Dovrefostre" nu er bleven udgivet i Arkiv XV 262-267, har jeg renskrevet min Afhandling, saaledes at jeg af denne har udeladt det Afsnit, hvis Æmne er behandlet af Finnur Jónsson, og derom kort henvist til denne.

Ellers har jeg kun forandret mindre væsentlige Punkter.

Grunden til, at jeg udgiver Afhandlingen, er den, at jeg endnu (i Modsætning til, hvad der synes at være Finnur Jónssons Mening) finder, at de af mig behandlede Sagn baade ved sin egen Historie og Eiendommelighed og ved sin Forbindelse med andre Sagn giver et Bidrag til Kundskab om vore Fædres Aandsliv, der, om det end ikke er meget betydeligt, dog altid gjör en Undersögelse om disse Sagns Tilblivelse og Forandringer berettiget.

I. Snorre Sturlassön fortæller i Heimskringla ) om Halvdan Svarte:

"Kong Halvdan var en Jul paa Hadeland. Juleaften en stor Mængde Mennesker forsamlet om ham, og da

var

1) Hálfdanar s. svarta, Kap. 8.

ARKIV FÖR NORDISK FILOLOGI XVI, XY FÖLJD IN.

1

« AnteriorContinuar »