Imágenes de páginas
PDF
EPUB

ses mæurs étoit un témoignage irreproch- windward of their adversaries, and then able de son intégrité. Ces monumens ajou- threw plentifully of this lime into their tent que le Duc de Bedford vit cet examen faces."-STRUTT. d'une chambre voisine, par le

moyen d'une They had trumpets, horns, and other marouverture pratiquée dans le mur de sepa

tial music on board. In one of Strutt's ration."

prints a man is represented standing in a kind of battlement or box upon the mast'

and hurling down darts and stones upon his Sword at Fez.

enemies. It is one of the series of the life A. D. 1457. Alphonso V. of Portugal as

of Beauchamp, Earl Warwick, by John sails the Moors of Africa with a powerful Rous. army and navy. He aims at the possession of a fancied sword which he supposed to hang on the summit of a tower at Fez.

From the notes of STEPHANUS STEPHANIUS ANDREWS.

to Saro Grammat. Quoted from TURPIN.

Image of Mahomed.
Death of Agnes and Charles.

" TRADUNT Sarraceni, quod Idolum istud A. D. 1449. Agnes Sorel poisoned by the Mahumet, quem ipsi colunt, dum adhuc viDauphin (Louis XI.) who was known to

veret, in nomine suo proprio fabricavit, et hate her, and had once publicly given her

Dæmoniacam legionem quandam suâ arte a box on the ear. Jacques Coeur the king's magicâ in eâ sigillavit ; quæ etiam tantâ mint-master bore the blame; he was for

fortitudine illud Idolum obtinet, quod a saken by the rascally Charles whom he had

nullo unquam frangi potuit. Cum enim assisted with his private fortune in his aliquis Christianus ad illud appropinquat, greatest need. He went to Cyprus. His

statim periclitatur; sed cum aliquis Sarrafriends raised him a large sum, and by com

cenus causa adorandi vel deprecandi Mamerce he became richer than ever.

humet accedit, ille incolumis recedit. Si

forte super illud avis quælibet se deposuerit, A.D. 1461. CHARLES VII. died, destroyed

illico moritur. Est igitur in maris margine by abstinence lest his son should poison lapis antiquus, opere Sarracenico optimè him.

sculptus, supra terram deorsum latus et quadratus, desursum strictus, altissimus sci

licet, quantum solet volare in sublime corAnglo-Norman Shipping.

vus; super quem elevatur imago illa de “ Tue Anglo-Normans were very expert

auro optimo, in effigie hominis fusa, super in the management of their shipping, and pedes suos erecta, faciem suam tenens verfought with great courage. Their chief aim sus Meridiem, et manu dextrâ tenens quanwas to grapple with the galleys of their ene- dam clavam ingentem; quæ scilicet clava, mies, and come to a close engagement, hand ut ipsi Sarraceni aiunt, a manu ejus cadet, to hand, and board them if possible; though quando Rex futurus in Galliâ natus fuerit, they always began the fight at a distance, qui totam terram Hispanicam Christianis with their arrows froin their cross-bows, as- legibus, in novissimis temporibus, subjusisted by the archers and slingers. Upon a gabit."-Cap. 4.' nearer approach, the close heavy-armed soldier (men of arms) with their spears, axes, 1 This does not refer to Saxo Grammaticus swords, and other offensive weapons, sup

but to Turpin's c. iv. “Mythologiæ suæ potius, ported the engagement. They provided quam Historiæ de Vita Caroli Magni et Ro. themselves with quick lime finely powdered, Notes on Suno Grammaticus, p. 51.

landi,” as Stephanus Stephanius calls it. See

Ed. Soræ, and at all times carefully strove to be to 1644, folio.-J. W. W.

vilior, haberetur. In hoc equo, opinione White Horse of Swantowith.

Rugiæ, (Swantowith) Suantovitus, (id simu“ Ingens in æde (urbis Arkon) simula- | lacro vocabulum erat) adversum sacrorum crum omnem humani corporis habitum gran- suorum hostes bella gerere credebatur. ditate transcendens, quatuor capitibus, to- Cujus rei præcipuum argumentum extabat, tidemque cervicibus mirandum perstabat, e quod is nocturno tempore stabulo insistens, quibus duo pectus, totidemq; tergum respi- adeo plerumque manè sudore ac luto rescere videbantur. Cæterum tam ante quam persus videbatur, tanquam ab exercitatione retro collocatorum unum dextrorsum, alte- veniendo magnorum itinerum spatia percurrum lævorsum contemplationem dirigere risset."-Saxo Grammaticus, lib. 14. videbatur. Corrasæ barbæ, crines attonsi figurabantur, ut artificiis industriam Rugianorum ritum in cultu capitum æmulatam

Grave of Balder. putares. In dextrâ cornu vario metalli ge- “Cujus (Balderi) corpus exercitus regio nere excultum gestabat, quod sacerdos sa- funere elatum, facto colle condendum cucrorum ejus peritus, annuatim mero per- ravit. Hunc quidam nostri temporis viri, fundere consueverat, ex ipso liquoris habitu

quorum præcipuus Haraldus erat, vigente sequentis anni copias prospecturus. Lævâ veteris sepulturæ famâ, spe reperiendæ pearcum reflexo in latus brachio figurabat. cuniæ noctu adorti, repentino cæptum horTunica ad tibias prominens fingebatur, quæ roreliquerunt, ex ipso namque perrupti monex diversa ligni materia creatæ, tam arcano tis cacumine subita torrentis vis, magno nexu genibus jungebantur, ut compaginis aquarum strepito prorumpere videbatur, locus non nisi curiosiori contemplatione de- cujus rapidior moles incitatissimo lapsu subprehendi potuerit, pedes humo contigui cer-jectis infusa campis quicquid offendebat nebantur, eorum basi intra solum latente. involveret. Ad cujus impetum deturbati Haud procul frenum ac sella simulacri, com- fossores, abjectis ligonibus, variam carpsere pluraq;divinitatis insignia visebantur. Quo- fugam, irruentis aquæ vorticibus implicanrum admirationem conspicuæ granditatis dos se rati, si cæptum diutius exequi niteensis augebat, cujus vaginam ac capulum rentur. Ita a diis loci illius præsidibus præter excellentem cælaturæ decorem, ex. incussus subito metus, juvenum animos avaterior argentispecies commendabat.—Hujus ritiâ abstractos, ad salutis curam convertit, sacerdos, præter communem patriæ ritum, neglectoque cupiditatis proposito, vitæ stubarbæ comæq; prolixitate spectandus, pri- diosos esse docuit, hujus autem scaturiginis die quam rem divinam facere debuisset, speciem adumbratam, non veram fuisse consacellum (quod ei soli intrandi fas erat) stat; nec ab imis terræ visceribus genitam, adhibito scoparum usu, diligentissime pure sed præstigiosâ quadam administratione gare solebat, observato ne intra ædem ha- productam, cum in arido liquidos manare litum funderet, quo quoties capessendo vel fontes natura non sinat. Omnes hunc posteri emittendo opus habebat, toties ad januam collem, ad quos fractionis ejus fama tranprocurrebat, ne videlicet dei presentia mor

sierat, intentatum liquêre."-Saxo Gramtalis spiritus contagio pollueretur. - Alia maticus, 1. 3. quoque fana compluribus in locis hoc numen habebat, quæ per supparis dignitatis,

Norwegian Brothers in the torrent-circled ac minoris potentiæ flamines regebantur.

Island. Præterea peculiarem albi coloris equum titulo possidebat, cujus jubæ aut caudæ pilos “ FRATRES, (duodecim) deficientibus a convellere nefarium ducebatur, hunc soli se sociis, intra insulam rapidissimo ambitam sacerdoti pascendi, insidendiq; jus erat, ne fluvio præaltam moliti vallum, terrestrem in divini animalis usus, quo frequentior, hoc | plano munitionem extenderant; cujus re

ceptaculo freti, crebrâ vicinos irruptione la- from whence he went to France, where he cesserant. Excedentes enim insulâ, conti- studied under the celebrated Peter Abelard. nentem extructo ponte petere consueverant. Upon his return to Italy, he put on the haQuem portæ munitionis annexum ita quo- bit of a monk, and began to preach several dam funiculorum regimine moderari sole- new and uncommon doctrines, particularly bant, ut quasi volubili aliquo cardine cir- that the pope and all the rest of the clergy cumvectus, modo trans flumen iter sterneret, ought not to enjoy any temporal estate. He modo occulto restium ductu supernè retrac- maintained in his sermons, that those eccletus januæ deserviret. Fuere autem juvenes siastics who had any estates of their own, or hi acres animis, robusti juventâ, præstabiles held any lands, were entirely cut off from habitu corporis, gigantæis clari triumphis, the least hopes of salvation; that the clergy trophæis gentium celebres, spoliis locupletes, ought to subsist upon the alms and volunquorundam vero ex ipsis nomina (nam cæ- tary contributions of Christians; and that tera vetustas abstulit) subnotavi. Gerbion, all other revenues belonged to princes and Gunbiorn, Armbiorn, Stenbiørn, Esbiorn, states, in order to be disposed of amongst Thorbiprn et Biørn. Hic equum habuisse the laity as they thought proper. He maintraditur præstantem corpore, præpetem ve- tained also several heresies with regard to locitate, adeo, ut cæteris amnem trajicere baptism and the Lord's supper. Otto Frinequeuntibus, hic solus obstrepentem inde- singensis and St. Bernard have drawn his chafessus vorticem superaret. Cujus aquæ lap- racter in very strong colours. The former sus tam in cito ac præcipiti volumine defer- tells us that he had wit, address and elotur, ut animalia nandi vigore defecta ple- quence; but that his eloquence consisted rumque pessundare soleat. Ex summis enim rather of a torrent of words, than in solid and montium cacuminibus manans, dum per cli- just sentiments. The same author observes vorum prærupta saxis exceptus eliditur, in that he was extremely fond of peculiar and profunda vallium multiplicato aquarum stre- new opinions ; that he assumed a religious pitu cadit: verum continuo saxorum obsta- habit on purpose to impose upon mankind culo repercussus, celeritatem impetus eâdem more effectually, and under pretence of piety; semper æquabilitate conservat. Itaque to- and, as the Gospel expresses it, in sheep's ta alvei tractu, undis uniformiter turbida- cloathing carried the disposition of a wolf, dis,' spumeus ubique candor exuberat. At tearing every one as he pleased with the ubi scopulorum angustiis evolutus laxius utmost fury, without the least regard to stagnanda effunditur, ex objectâ rupe insu- any person, and having a particular enmity lam fingit... Præruptum hinc inde jugum against the clergy, bishops, and monks. eminet variis arborum generibus frequens, “Would to God (says St. Bernard) that his quarum objectus amnem eminus pervideri doctrine was as holy as his life is strict ! non sinat,"

would you know what sort of man this is ? These Norwegian brothers were killed by Arnold of Brescia is a man that neither eats the Dane Fridlevus, except Biørn.-Saxo nor drinks ; who, like the devil, is hungry Grammaticus, l. 6.

and thirsty after the blood of souls: who

goes to and fro upon the earth, and is always Arnold of Brescia.

doing among strangers what he cannot do

amongst his own countrymen; who ranges ARNOLD of Brescia, a famous heretic of like a roaring lion, always seeking whom he the twelfth century, born at Brescia in Italy, may devour; an enemy to the cross of Christ; It is so in the original to which I have re

an author of discords and inventor of schisms, ferred, p. 97, ut supra. Perhaps it should be

a disturber of the public peace: he is a man turbidatis

, which is used by Martianus Capella, whose conversation has nothing but sweetelsewhere followed by Saxo.-J. W. W.

ness, and his doctrine nothing but poison in

it; a man who has the head of a dove, and their sight.”—Mem. of Peter Henry Bruce, the tail of a scorpion." He engaged a great by himself. number of persons in his party, who were distinguished by his name, and proved very formidable to the popes. His doctrines ren

Old Scotch Cookery. dered him so obnoxious, that he was con- “Nor yet had they (the Scots) any pans demned in the year 1139, in a council of or cauldrons to dress their meat in, for what near a thousand prelates held in the church beasts they found (as they always did good of St. John Lateran at Rome, under Pope store in those northern parts), they would Innocent II. Upon this, he left Italy and seeth them in their own skins, stretched out retired to Switzerland. After the death of bellying on stakes, in the manner of caulthat Pope he returned to Italy, and went to drons: and having thus sod their meat, they Rome, where he raised a sedition against would take out a little plate of metal, which Pope Eugenius III., and afterwards against they used to truss somewhere in or under Hadrian IV., who laid the people of Rome their saddles, and laying it on the fire, take under an interdict, till they had banished forth some oatmeal (which they carried in Arnold and his followers. This had its de- little bags behind them for that purpose), sired effect. The Romans seized upon the and having kneaded and tempered it with houses which the Arnoldists had fortified, water, spread that thereon; this being thus and obliged them to retire to Otricoli in Tus- baked, they used for bread, to comfort and cany, where they were received with the ut- strengthen their stomachs a little when they most affection by the people, who considered eat flesh.” – Joshua Barnes, Hist. of EdArnold as a prophet. However, he was ward III. seized some time after by Cardinal Gerard, and notwithstanding the efforts of the Viscounts of Campania, who had rescued him,

Images for Poetry. he was carried to Rome, and condemned by Peter, the prefect of that city, to be hanged, shine, and I caught the gleam of his wings.

A crow flew over my head in the sunand was accordingly executed in the year

Brown ivy leaf, with the light veins dis1155. Thirty of his followers went from

tinctly seen. France to England about the year 1160, in

Leaves of the bramble still green, Jan. 25. order to propagate their doctrines there, but they were immediately seized and destroyed. the steep bank of a hill where a stream arose.

The adder's-tongue grew luxuriantly on From the Biographical Dictionary.— The Its leaves hung down to the water. This marginal references are Du Pin, tom. 9, P: plant loves shade. Does it love watery si105. Otto Frisingensis de Reb. gest. Frid.

tuations ? What is its botanic name ?! its lib. 2, cap. 20. Ingenious thoughts of the

medical properties ? fathers, collected by Bouhours in French,

The withered leaves are still on the oaks, p. 195, English translation (this must be a

Feb. 3rd. curious work). Maimbourg, Hist. de la décadence de l'Emp. après Charlemagne, 1. 4, their leaves much earlier than other trees,

The currant and gooseberry trees put out p. 418.-Owain Gwynez, died 1169.

April 11th.

The buds of the poplar assume a bright

rich yellow hue in the sun, April 22nd. They Cowardice.

! Ophioglossum. See Johnson's Gerarde's ** A SOLDIER without courage is like a dead

Herbal, p. 404. The adder's (or, as it should corpse ; sorrow bangs on the countenances

be called, the hart's) tongue fern, is quite a dif. of its late best friends till it is buried out of ferent plant.-J. W. w.

are

brown-bright, and close to the fibres When a palm branch grows old, it shrinks green, when closely inspected.

and becomes crooked and yellow, not ill reVery green appearance of the poplar when presenting the appearance of the new moon. the evening sun shines upon it, and a black Thus the Koran: “And for the moon have cloud hangs behind.

we appointed certain mansions, until she Therain drops shining as the willow waves. change and return to be like the old branch

The distant hills form a line of darker blue of a palm tree.” Ch. y. s. 36. against the clear sky, May 25th, on the road The boundary of air inclosing Othatha in from London to Southampton.

Irem, strong as the wall built by Dhu'lkarThe trunk of the fir tree coloured more nein. Sale, 246. D'Herbelot, Art.Jagiouge; than any other by a rust-coloured kind of or Hanyson, 184; Purchas.

moss.

The quick stream, after passing under the bridge, forms numberless little whirlpools in

Club of Haldanus. consequence of being broken by the arches.

SYVALDUS quidam claro admodum loco I always observe fish stemming the cur

natus, apud Sueonum concionem Frothonis rent near a bridge.

ac conjugis ejus exitio flebiliter memorato, The shadow made by the insects that sport tantum Haldani odium penè omnibus geneon the water has a light edge round it. ravit, ut plurimorum suffragiis novarum re

rum licentiam assequeretur. Nec solo vo

cum favore contentus, adeo plebis animum Similies.

ambitionis artibus occupavit, ut omnium The notes of the harp die away like the fere manus ad regium insigne capiti suo immoanings of the distant wind.

primendum adduceret. Hic septem filios The song of birds to the trees alive with habebat tanto veneficiorum usu callentes, music in Flath-innis.

ut sæpe subitis furoris viribus instincti soPerfumes to the Alhambra apartment.

lerent ore torvùm infremere, scuta morsibus A torrent to that which burst from the attrectare, torridas fauce prunas absumere, grave of Balder.

extructa quævis incendia penetrare ; nec Gloominess caused by a torrent to the posset conceptus dementiæ motus alio reTaghairm.

medii

genere quam aut vinculorum injuriis, A sword to that of Fez. II.; or that stolen

aut cædis humanæ piaculo temperari. Tanfrom Amadis by the injurious damsel, or

tam illis rabiem sive sævitia ingenii, sive Balisarda.

furiarum ferocitas inspirabat. Quibus audiArmour, to that of Hector won by Man

tis Haldanus, ut erat circa piraticam occudricardo.

patus, expedire militibus dixit, ut qui in Perpetual clouds of Peru, to those that

exteros hacten

us desævierint, nunc civium hover on the hills of Flath-innis, each involv- visceribus ferrum adigant, ereptiq; regni ing the source of a stream.

injuriam propulsent, qui dilatandi curam A horse to the white horse of Swantowith. genere consueverunt. Quo imminente Sy

Local beauty, to the isle where Arthur valdus missis ad eum legatis jubet, si famam lives; or where Enoch, Elijah, and St. John, factis æquaret, et tantus re esset quantus await the coming of Christ'; or the fountain opinione censeretur, se suamq; sobolem where Brammon met Sanatree.

pugnâ solus excipiat, privatoq; periculo pubDreariness,—to the place where Sepul- licum redimat. Eo deinde respondente, leveda and Leonor perished.

gitimæ dimicationis formam duorum nume

rum excedere non debere ; nil mirandum, See Scott's Note on the Lady of the Lake, inquit Syvaldus, hominem cælibem proleq; Canto iv. Appendix, note 1.–J. W.W. vacuum oblatos detrectare congressus, cui

« AnteriorContinuar »