Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[blocks in formation]

ΓΛ. ΓΗΝ βλαστάνοντός φημ' εμου τρέσαι φόβω. ΘΕΡ. Εγώ δ' άρ' ού τί φημι γην τάμα φρονείν,

εί τοι νομίζεις σω ταραχθήναι φόβω.
ΓΛ. Αιθήρ μεν ουν έλαμψε, γη δ' επάλλετο.
ΘΕΡ. Ιδούσα γ εκλάμποντος αιθέρος σέλας,

αλλ' ου φόβω, σάφ' ίσθι, σης γεννήσεως.
ή πολλά του νοσούσα θαυμασταις φύσις
έρρωγεν εκβολαίσι: χή βρύουσα γη
ωδινι κεντηθείσα δάπτεται τινι,
έν νηδύος μυχοισιν έγκεκλεισμένης
πνοής δυσάρκτου" του γαρ έκφεύγειν αεί
έρωσα σείει την παλαιγενη χθόνα,
πύργους κατασκάπτουσα κισσήρεις χρόνω.
τοιάδε δή ξυνούσα τη νόσο τότε

σου βλαστάνοντος γραια γαϊεπάλλετο. ΓΛ. “Ω ξύγγον, έστιν ών τάδ' ουκ ήνειλόμην

κλύων άπερ συ νυν μ' ατιμάσας έχεις.
παρες δ' όμως λέγειν τόδ' αύθις: ως έμου
γεννωμένου πρόσωπον ουρανού παρών
ιδείν πυρωπων μεστον όν μορφωμάτων
δρόμο δ' απ' ορέων αίγες ηξαν εμμανείς,
αγέλαι δ' αν αγρούς δεινόν έρρόθουν κλύειν.
ου σήματάνδρας ταύτα του πιόντος ήν
και μην πρόδηλός είμι πάντα τον βίον
ήκιστα τους τυχόντας εις άνδρας τελων.

C. J. V.

The Lotos Eaters.

[ocr errors][merged small][ocr errors]

BRANCHES they bore of that enchanted stem,
Laden with flower and fruit, whereof they gave
To each : but whoso did receive of them
And taste, to him the gushing of the wave
Far far away did seem to mourn and rave
On alien shores; and if his fellow spake,
His voice was thin, as voices from the grave;
And deep-asleep he seemed, yet all awake;
And music in his cars his beating heart did make.

They sat them down upon the yellow sand,
Between the sun and moon, upon the shore;
And sweet it was to dream of Father-land,
And wife and child and slave; but evermore
Most weary seemed the sea, weary the oar,
Weary the wandering fields of barren foam.
Then some one said, “We will return no more;'
And all at once they sang, Our island home
• Is far beyond the wave; we will no longer roam.'

Tennyson,

6

[ocr errors]

Economy.

[ocr errors]

To make your candles last for aye,
You wives and maids give car 0!
To put them out's the only way,
Says honest John Boldero.

Gammer Gurton,

Lotophagi.

QUINETIAM magica ramos de stirpe ferebant,
Floribus et fructu gravidos, et dulcia cuique
Dona dabant : quorum succo semel ore recepto,
Visa procul longis incassum anfractibus unda
Mugire increpitans, et non sua litora plangi:
Et tenuis, sociorum aliquis si forte locutus,
Stridere vox, Lemurum velut imbecilla querela :
Et licet insomnis, somno cogi inque pediri
Omnis : et, auditis tremulo modulamine fibris,
Suave sub arguto geminari pectore murmur.
Consedere omnes ad flavæ litus arenæ,
In medio Solis radios Lunæque tuentes;
Et patriæ dulcis, sobolisque irrepsit imago
Mentibus, et veteris procul oblectamina vitæ.
Tædia mox pelagus, remi quoque tædia visi
Ingerere, et spumæ sterilis longissimus æstus;
Atque aliquis tandem, 'Non amplius ibimus, inquit:
Continuoque omnes, . Longe mare clauditur ultra
* Insula, nostra domus : non amplius ibimus,' omnes.

6

6

C. M.

Sería de Cereis.

AUDITE matres, virgines, puellulæ,

Præcepta Nestoris probi :
Semper manebit, quod tenebras exigat,

Si cereos extinguitis.

11. D.

The Blind Man's Bride.

When first, beloved, in vanished hours,

The Blind Man sought thy hand to gain, They said thy cheek was bright as flowers

New freshened by the summer's rain. The beauty, which made them rejoice,

My darkened eyes might never see, But well I knew thy gentle voice,

And that was all in all to me.

At length, as years rolled swiftly on,

They talked to me of Time's decay, Of roses from thy soft cheek gone,

Of ebon tresses turned to grey. I heard them; but I heeded not;

The withering change I could not see; Thy voice still cheered my darkened lot,

And that was all in all to me.

And still, beloved, till life grows cold,

We'll wander 'neath the genial sky, And only know that we are old

By counting happy hours gone by. Thy cheek may lose its blushing hue,

Thy brow less beautiful may be ; But oh! the voice, which first I knew,

Still keeps the same sweet tone to me!

Mrs. Norton.

ου γάρ με λήθεις, αλλά γιγνώσκω σαφως, καίπερ σκοτεινός, την γε σην αυδην όμως.

TEMPORE præterito cum te, mea vita, petebam

Conjugio mecum jungere cæcus ego ; Ipsa, susurrabant, ibas pulcerrima rerum,

Flore prior, verna qui recreatur aqua.
Quæ tam grata aliis, tam conspicienda, venustas

Fulserit, heu ! oculis abditur illa meis ;
Sed bene cognoram vocem, tua mellea verba ;

Id fuit e votis omnibus omne mihi.

At quia labuntur reduces velociter anni,

Jam formæ memorant plurima damna tuæ ; Quod nigri albescant rugosa in fronte capilli,

Quod rosa sit teneris deperitura genis. Inscius audivi: nec sunt mihi talia curæ;

Effugiant veneres, non ego testis ero : Mulsit adhuc mea me vocis dulcedine conjux :

Id fuit e votis omnibus omne mihi.

Sic, mea vita, una sub coelo errabimus almo,

Dum brevis in fido pectore vita calet ; Et, nisi felices quando numerabimus horas,

Immemores erimus nos simul esse senes. Quod si non vultu maneat color ille rosarum,

Frons etiam uxori sit minus alba meæ ; Vox tua suaviloqua me cepit imagine primum; Vox tua dat liquidum, quod dedit ante, melos.

H. J. H.

« AnteriorContinuar »