Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Pruited at the Lith & Press of #! 19. the King of Oude.

[ocr errors]

! Zith Press of H. M. the Ki af Oude

[graphic]

Sun

[ocr errors]

YIH MUKHTASAR BAYAN

ILM I HALAT KA',

TAQSĮM KIYA GAYA, CHHOTE JUMLONMEN, BICH ZABXN URDU'AUR ANDREZI KE.

IJRA'm falakí, yáne chánd, aur saiyáron, aur sitáron ke muláhaze se, ķhudá ki qudrat haibatnák aur pur jalál, daryáft hoti hai, ki jo sab ko banákar, mudam ķhabardárí karta hai,

Yih muķhtasar bayan ilm i baiat ká bai.

Aftáb, aur kurah i zamín, aur saiyare, aur zú-zúwábe, jo ki is áftab ko markaz jánke gird us ke mutaharrik hain, unhon kí hálát par qáįdah shamsi mushtamil hai.

Khuda ne aftáb ko tamám saiyáron ke, jo ki uske áspás gardish karte hain, baqaríne ausat men rakhá hai. (Naqshe par nazar karo.)

Is zamín, aur sab saiyáron ko, áftáb roshaní, aur garmí detá haí. Agar súraj na hota to bilkul andhiyare rahte.

Ahli hajaton ne aftáb ke qutr ko, sát lákh tirsath bazár mailz bisáb kiya hai. Pachís roz men aftáb apní mihwar par ek daurá tamám karta hai. Zamín se wuh nau karor, pachás lákh rnailz dúr hai.

« AnteriorContinuar »