Imágenes de páginas
PDF
EPUB

δεύρ' ίτε, Σεμναι, *ξύν πυριδάπτω
λάμπα τερπόμεναι καθ' οδόν

όλολύξατε νύν επί μολπαϊς
σπονδαι δ' εισόπιν ενδεδες ίτων.
Παλλάδος αστούς Ζευς *ο πανόπτας

ούτω Μοίρα τε συγκατέβα.
όλολύξατε νύν επί μολπαϊς.

995 αντ. β'.

(1045)

993. The ξυν was added by Hermann. oίκη. 994. λάμπα. See on ν. 365. The 997. ο πανόπτας. So Ηerm. for Ζεύς Med. has λαμπάδι, but with the last two παντόπτας, a form which occurs Suppl. syllables written over an erasure. 130. The sense appears to be this :

995. ολολύξατε. This is addressed to Let libations accompanied with torches the female company (see on Ag. 577), follow behind. Thus hath all-seeing Zeus who are bidden to raise a joyful sacrificial and Fate entered the contest on behalf of shout after the strains, and as a conclusion the citizens of Pallas.' But Hermann, bringing a happy omen upon the entire placing the stop at ảotoîs, gives a widely ceremony. With such an òton uyuds, different meaning : “Pax in omne tempus without doubt, the procession finally leaves cum lumine taedarum in sedibus (Futhe stage.

riarum) Palladis civibus : Juppiter et 996. εισόπιν-ίτων. The conjecture Parca εic consenserunt.We have the of Linwood for ες το πάν-οίκων, which plural σπονδαι for • libations' in Suppl. is retained by Herm. and Dind. So a 959. On the metaphor in συγκατέβα see procession ends the Plutus of Aristo- Cho. 713. The assent and consent of phanes, δεί γάρ κατόπιν τούτων άδοντας the Moίρα are necessary, because Zeus έπεσθαι. Perhaps ένδαιδες is the more himself can do nothing without the correct form, as Homer shortens the a Fates, who are closely associated with in δαΐδος. Franz edits ενδάϊδές τοι έν the Erinyes; see Prom. 524.

Ι.

INDEX

OP

REMARKABLE WORDS, PROPER NAMES, AND WORDS

EXPLAINED IN THE NOTES.

Α.

άβατος, αβροτος Pr. 2
αβουκόλητος S. 906
αβροβάτης P. 1051
αβρόγοος Ρ. 543
αβροπενθης P. 139
αβροχίτων Ρ. 545
αβρύνειν Ag. 892. 1176
αγάζειν S. 1046
αγάλακτος Ag. 697
'Αγαμέμνων Ag. 26. 1217. Εu. 434.

C. 846. 923
'Αγβάτανα Ρ. 940
αγγαρος Ag. 273
Αγδαβάτας Ρ. 939
αγείτων Prr. 278
αγέλαστος Ag. 767. C. 27
αγή Ρ. 427
άγκαθεν Ag. 3. Εu. 80
άγκρισις Εu. 342
άγκυρα C. 649
αγκυρουχία S. 746
αγλάϊσμα C. 185. Ag. 1283
αγνεύειν S. 222
αγός S. 244
άγρεϊν Ag. 125
αγρέτης Ρ. 983
άγρευμα C. 985. Τh. 603. Ag. 1015
'Αγυιεύς Ag. 1054
αγύρτρια Ag. 1244
'Αγχάρης Ρ. 976
αγχίαλος Ρ. 877
αγώνιοι θεοί S. 185. Ag. 496
'Αδεύης P. 314
αδοβάτης P. 908
'Αδράστεια Pr. 957

*Αδραστος Τh. 50. 571
'Αερία S. 71
άζεσθαι S. 860. Εu. 252. 367. 952
αηδών Ag. 1114
αίσυρος Pr. 460
'Αθαμαντίς Ρ. 70
'Αθάνα Eu. 226
αθέρμαντος C. 618
'Αθήναι Ρ. 233. 287. 350. 712. 820.

955
αθροίζειν Ρ. 416
"Αθως Ag. 276
αιανής Εu. 457. 902
αιανός Εu. 394
Αίαντος νησος Ρ. 309. 370. 598
Αιγεύς Εu. 653
αιγίλιψ S. 775
Αιγίπλαγκτον όρος Ag. 294
αιγίς C. 583. Εu. 382
Αίγισθος C. 103. 127. 473. 561. 643.

Ag. 1411
Αίγυπτογενής S. 30
Αίγυπτος (rer) S. 9. 317. 329. 381.
796. 886

(terra) S. 851. P. 313
"Αιδης (deus) Ag. 1358. Εu. 262
Αιδοίος Ζεύς S. 188
'Αϊδωνεύς Ρ. 651
αιδώς and δέος Εu. 491

and ευγένεια Τh. 404
αιετός Pr. 1043. C. 239. 250. Ag.

136
Αιθίοπες S. 282
Αιθίοψ ποταμός Pr. 828
αιματολοιχός Ag. 1454
αίματορρόφος Εu. 184
αιματοσφαγής Ρ. 812

αίματούσθαι Ag. 1634
αινείν Ag. 98. 1458. S. 175. C. 546
αινολαμπής Ag. 380
αινόλεκτρος Ag. 693
αινοπάτηρ C. 307
αιόλος S. 322. Τh. 489
αιπολεισθαι Εu. 187
αιπύνωτος Pr. 849
αίρειν στόλον S. 2. Ρ. 791

παρ' ουδεν Eu. 809
αιρείσθαι τύχην Ag. 1631
αίρεσθαι πόλεμον S. 433. 927

-- φυγήν Ρ. 483
Αισα C. 635
αισιμία Eu. 949
αισχυντήρ (adulter) C. 977
Αίτνη Ρr. 373
αιφνίδιος (trisyllab.) Pr. 698
αιχμή (indoles) Pr. 412. Ag. 467.

C. 619. Εu. 770
ακασκαλος Ag. 718
άκηδείν Ρr. 516
ärikus Pr. 557
ακμάζει Τh. 95. C. 713
άκμων λόγχης Ρ. 51
άκραγής Pr. 822
ακριτόφυλλος Ag. 678
ακριτόφυρτος Τh. 352
ακρόβολος Τh. 146
άκρωνία Eu. 179
ακταίνειν Eu. 36
άκτωρ Ρ. 559. Εu. 377
"Ακτωρ Τh. 550
αλάστωρ S. 409. P. 356. Ag. 1478
αλδαίνειν Ρr. 547. Τh. 12. 552
αλέκτωρ Ag. 1649. Εu. 823
'Αλέξανδρος Ag. 61. 354
αλεξητήριος Ζεύς Τh. 8
αλεύειν Ρr. 580. Τh. 86. 129
αλή Ag. 187
αληθόμαντις Ag. 1212
αλίδονος Ρ. 276
αλιτείν Ρr. 541. Εu. 259
αλίτυπος Ρ. 926
'Αλκμήνη Ag. 1007
αλληλόφονος Ag. 1553. Τh. 924,
αλλόφυλος Εu. 813
αλουργής Ag. 919
"Αλπιστος Ρ. 962
αλύειν Τh. 386
"Αλυς (ποταμός) Ρ. 860
αλφηστης Τh. 767
'Αμαζόνες Ρ. 742. S. 283. Εu. 598.

655
άμαθύνειν Επ. 897
άμαλα S. 821
αμάρτια, τα Ag. 52Ο

αμβλύνεσθαι Τh. 840
αμβλύς Εu. 229
άμβλωπός Εu. 915
αμέγαρτος S. 632. Ρr. 411
αμείβεσθαι S. 228. Τh. 292. 851. C.

779
αμεμφία Τh. 900
αμήνιτος S. 952
άμηνίτως Ag. 1003
'Αμίστρης Ρ. 21
"Αμιστρις Ρ. 322
αμπετης S. 761
αμπλάκητος Ag. 336
αμπυκτήρες Τh. 456
άμπυξ 8. 425
άμυνάθειν Eu. 416
αμύσσειν Ρ. 119. 163
'Αμφιάρεως Τh. 565
αμφίβολοι Τh. 287
αμφιβληστρον C. 483. Ag. 1353
αμφιθαλής C. 386. Ag. 113
αμφιλαφής Ag. 985. C. 323
αμφίλεκτος Ag. 854. 1563
αμφίσβαινα Ag. 1204,
'Αμφιστρεύς P. 322
αμφίστροφος S. 858
αμφιχάσκειν C. 536
'Αμφίων Τh. 523
ανάκρισις Εu. 342
αναλυτήρ C. 154
αναμυχθίζεσθαι Pr. 762
αναπτερούν C. 220
ανάρχετος Εu. 500
ανάσσειν πηδήματος Ρ. 98
ανάστασις Ρ. 110. Ag. 572. Εu. 618
αναστατήρ Th. 1018. C. 295
αναστροφή Επ. 23
αναφέρειν (educere) C. 439

(attribuere) C. 826
αναφυγή S. 786. C. 929
ανδρακάς Ag. 1573
ανδρηλατείν Τh. 634. Ag. 1564. Ευ.

212
ανδροδάϊκτος C. 845
άνδροθνής Ag. 787
άνδροκμής C. 875. Εu. 239. 916
ανδρoκτασία Τh. 690
ανδρόπαις Τh. 528
άνδροπλήθεια Ρ. 237
"Ανδρος Ρ. 876
ανδροσφαγείον Ag. 1060
ανδρών C. 699. Ag. 235
ανέδην S. 14
ανέλλην S. 230
άνη Τh. 710
ανηβαν S. 600
άνθεμίζεσθαι S. 69

άνθεμουργός (μέλισσα) Ρ. 614

'Αραβία Pr. 427
ανθρακούν Pr. 380

"Αραβος Ρ. 320
αντήλιος Ag. 502

'Αραι Εu. 395. Τh. 945
'Αντιγόνη Τh. 856

'Αραχναίον (όρος) Ag. 300
αντίκεντρος Ευ. 131. 444

αρβύλη Ag. 917
αντίμολπος Ag. 17

άργας (αργήεις) Ag. 114
αντίπαις Εu. 38

'Αργήστης P. 310
αντιπυργούν Eu. 658

άργηστης Τh. 60. Εu. 172
αντισηκούν Ρ. 439

"Αργος S. 15. 325. C. 663. Ag. 24
αντιτίσασθαί τινα δίκην τινός Ag. "Αργος (φύλαξ) S. 300. Ρr. 579. 696
1234

'Αρειος Πάγος Εu. 655
ανύσασθαι Pr. 719. C. 843

αρείφατος Eu. 873
'Αξιός Ρ. 495

"Αρης (a) Th. 233. Ρ. 930
αξιούσθαι Ag. 361

'Αριμασπoι Pr. 824
άξονήλατος S. 177

'Αριόμαρδος Ρ. 38. 323. 946
αξυνήμων Ag. 1027

"Αριος Ρ. 976. C. 415
αξύστατος Ag. 1443

'Αρκτευς Ρ. 44. 314
άοζος Ag. 223

αρκύστατα Ρ. 100. Ag. 1346. Ευ.
απαιόλημα C. 989

112
απαλλάσσειν (intrans.) Ag. 1260 αρμοι Pr. 633
απαμβλύνειν Τh. 712. Ρr. 885

Αρμονία S. 1024
απανθίζειν Ag. 1640

αρμόστωρ Ευ. 434,
άπαναίνεσθαι Εu. 930

αρπαλίζειν Τh. 232. Εu. 937
απαξιούσθαι Ευ. 315

αρπάξανδρος Τh. 773
απαρτίζειν Τh. 369

'Αρσάκης Ρ. 977
άπειρόδακρυς S. 68

'Αρσάμης P. 37. 310
απένθητος Ag. 868. Εu. 872

'Αρτάμης P. 320
απέρωτος έρως C. 590

αρτάνη S. 150. 768
απέχεσθαι χέρας S. 736

'Αρταφρένης P. 21. 772
απηύρω Ρ. 28

'Αρτεμβάρης Ρ. 29. 304. 950
'Απία S. 109. 256. Ag. 247. 757 "Αρτεμις S. 137. 660. Ag. 132. Τh.
Απις S. 258. 265

141
άπλατος, άπληστος, άπλαστος Pr, 915 "Αρτεμις προστατηρία Τh. 444
από γνώμης Eu, 644

αρτίκολλος Τh. 368. C. 471
απολακτίζειν Eu. 136

αρχαιόπλουτος Ag. 1010
απολακτισμοί S. 914

αρχαίος (obsoletus) Pr. 325
'Απόλλων Ag. 1048

αρχελείως P. 299
Λύκειος S. 668. Τh. 132. αρχηγενής Ag. 1606
Ag. 1228

αρχηγέται S. 180
απομούσως Ag. 774,
απόξενος Ag. 1253. C. 1031. Εu. 844

άση Ag. 709

άσθμαίνειν Eu. 621
απορρίπτειν λόγον S. 478

'Ασία Pr. 420. Ρ. 57, 586
αποστατείν Ag. 1073. Εu. 392 'Ασιήτις Ρ. 61
αποφθορά σπέρματος Eu. 178

άσινής Ag. 1312. Τh. 822. Cho.
αποχρήματος C. 267

1006. Εu. 305
αποψιλούν C. 682

ασπαίρειν Ρ. 956
άπριγδα Ρ. 1036

'Αστακός Τh. 402
απριγκτόπληκτος C. 417

'Αστάσπης P. 22
απρόξενος S. 235

αστεργάνωρ Ρr. 898
απρόσδεικτος S. 775

αστόξενος S. 350
απρόσκοπος Eu. 105

αστραβίζειν S. 281
άπτερος φάτης Ag. 267

άστροις φεύγειν S. 388
άπυρα ιερά Ag. 70

αστυγειτονείσθαι S. 282
αρά = βλάβη S. 78

ασυλία S. 604
αρά άσπονδος Ag. 1206

ασφάδαστος Ag. 1264
άρα δημόκραντος Ag. 444

ασώδης S. 31
άρα = 'Ερινύς Τh.70. C. 398. Εu. 395 'Ασωπός Ρ. 801. Ag. 288

αταύρωτος Ag. 236
ατέλεια Εu. 341
ατημέλητος Ag. 864
ατιμαστήρ Τh. 634,
άτιμοπενθης Επ. 760
ατίτης Eu. 246. Ag. 72
"Ατλας Pr. 356
'Ατρείδαι Ag. 3. 44. 122. 1342
ατρεμαία S. 678
'Ατρεύς Ag. 60. 1479. 1561. C. 732
ατρίακτος C. 331
αυαίνειν C. 252
αύειν Τh. 173
αυθάδισμα Pr. 985
αυθέντης φόνος Eu. 203
Αυλίς Ag. 184
αυονά Εu. 319
αύτείν Τh. 131. 379. P. 1037. C. 303.

866. Ag. 1315
αύτη P. 397. C. 555
αυτογενής S. 8
αυτόκλητος Eu. 163
αυτόκωπος C. 156
αυτόμαρτυς Ag. 961
αυτότοκος Ag. 135
αυτουργία Eu. 322
αυτόφορτος C. 662
αυτόχθονος Ag. 519
άφετος Pr. 684
αφίκτωρ S. 1. 237
άφνίδιος, αιφνίδιος Pr. 698
αφοίβαντος Εu. 228
αφόρμικτος Εu. 319
αφράσμων Ag. 1372
'Αφροδίτη Ag. 409
'Αφροδίτης αία S, 549
αφρόντιστος Ag. 1348
άφυλλος Εα. 754,
'Αχαιός Τh. 28. Ρ. 490
'Αχαιός Τh. 313
αχάλκευτος C. 484
'Αχελωίδες Ρ. 865
'Αχέρων Τh. 851. Ag. 1130
άχηνία Ag. 409. C. 293
αχλύς Ευ. 357. Ρ. 666
άωτον = άνθος S. 649

βαλήν Ρ. 659
βάλλειν (intrans.) Ag. 1143
βαλός C. 562
βάπτειν ξίφος Pr. 882. C. 999
βαρις S. 816. Ρ. 555. 1054
βαρύτιμος S. 24
Βατάνωχος Ρ. 962
βαύζειν Ρ. 13. Ag. 436
βαφή Ag. 230. 595. 933
βδελύκτροπος Εu. 52
Βήλος S. 313
βιβαν Eu. 76
βλαστημός S. 312. Τh. 12
βλαχαι άρτιβρεφείς Τh. 341
βλοσυρός Εu. 161
βλοσυρόφρων S. 812
βοή = = βοήθεια S. 710. Ag. 1320
Βοιωτοι Ρ. 484. 802
Βόλβη Ρ. 496
βορβόρο ύδωρ μιαίνειν Eu. 664
Βόρραιαι πύλαι Τh. 552
Βόσπορος Pr. 752. Ρ. 719. 742
βοτήρ Th. 24. Εu. 187
βοτόν, βροτόν, confusa, S. 672. 836.

Εu. 867
βουθόρος S. 296
βουκολεϊν Ag. 652. Εu. 78
βουλήν καταρρίψαι Ag. 857
βούλιος S. 593. C. 659
βουνις S. 109. 756
βούς επί γλώσση Ag. 36
βούχιλος S. 534
βραβεύς P. 304. Ag. 222
βρίζειν C. 883. Εu. 270. Ag. 266
Βρόμιος Εu. 24
βροτοκτονείν Έu. 399
βρoτοσκόπος Eu. 476
βροτοφθόρος Εα. 756
βρυάζειν 8. 855
βρύειν S. 943. Ag. 163. C. 61. 580
βρύχιος Pr. 1103. P. 399
βρώσιμος Pr. 487
Βύβλινα όρη Pr. 830
βύβλου καρπός S. 740
βύσσινος Ρ. 127. Τh. 1042

Γ.

Β.

Βαβυλών Ρ. 52
βάζειν Τh. 567
βαθυχάϊος S. 837
Βάκτριοι Ρ. 308. 728
Βάκχαι Εu. 25
βακχάν Τh. 493
βακχεία C. 685

γάγγαμον Ag. 352
Γαία Εu. 2. Ρr. 218
yaiv and év confused, P. 732
γαιονόμος S. 53
γάϊος Ζευς S. 146
γάμορος S. 607. Εu. 850
γάνυσθαι Εu. 927
γάπoτος Ρ. 623. C. 89. 158

« AnteriorContinuar »