Imágenes de páginas
PDF
EPUB

MODERN GEOGRAPHICAL NAMES.

777

Tomaszow, tö-mä-shof' (Pol.) Tombigbee or Tombeckbee, tom-big bē,

tom-bek'bē (U. S.) *. Tomşuctoo, tom-buk'to (Cent. Af.) Tomelloso, to-mel-lyo'ső (Sp.) Tömös, teu-meush' (Transyl.) pass Tonal, to'nal (It.) Tonawanda, to-na-wan'da (U. S.) Tondern, ton'dern (Den.) Tondi, tõn'de (Ind.) Tondo, ton'do (East. Arch.). Tongariro, tong-a-rē'ro (N. Zd.) mt. Tongataboo, ton-ga-ta-bo' (Pac. Oc.) isl. Tongerloo, tong-er-lo' (Bel.) Tongres, tõn'gr (Neth.) Tonnay Charente, ton-na'shä-rout'(Fr. Tonneins, ton-nan' (Fr.) Tonnerre, ton-nār' (Fr.) Tonquin, ton-kēn' (À s.) Tonse or Tons, tons (Ind.) r. Toola, tölä (Rus.) govt.; (E. AL.) isl.

and r. Toombudra, töm-bud'rä (Ind.) Topeka, to-po'ka (U. S.) Tophana, top-ha'nä (Tur.) Toplitz, te up'lēts (Bohem.) Topolias, tö-pole-äs (Gr.) I. Topolya, to-pol'yo (Hung.) Topozero, to-po-zá'ro (Rus.) 2 Topsham, tops'am (Eng.) Torbay, tor-bā' (Eng.) Torbiscon, tör-bēs-kon' (Sp.) Torcello, tor-chello (It.) Tordera, tor-de'rä (Sp.) Tordesillas, tor-de-sēl-lyäs' (Sp.) Torella, to-rāl’lå (It.) Torello, to-rel'lyo (Sp.) Torgau, tör'gou (Prus.) Torino, to-rē'no (It.). Toritto, to-rēt'to (It.) Torjok, tör-zhok' (Rus.) Tormentine, tor-men’tin (N. Bruns.) c. Tormes, tör-mes' (Sp.) r. Tornavacas, tör-nå-vä-käs' (Sp.) Tornea, tör'nā-o (Swe.) Tornolo, tor-no'lo (It.) Toroczko, to-roch'ko (Aust.) Török, teu'reuk (Hung.) Torontal, tö-rõn'tal (Hung.) Toronto, to-ron'to (Can.) Toropetz, to-ro-pets (Rus.) Torphichen, tor-fich'en (Scot.) Torquay, tor-kő (Eng.) Torquemada, tõr-ke-ma'rhä (Sp.) Torralba, tör-rälbà (Sp.) Torrão, tor-rouý' (Port.) Torrecilla, tor-re-thēl'lyä (Sp.) Torredembarra, tor-rā-dem-bárri (Sp.) Torrejoncillo, tor-re-chon-thēl'lyo (Sp.) Torremocha, tor-re-mo'cha (Sp.) Torrenueva, tor-re-ny-e'vå (Sp.)

, Port.)
Torrevieja, tor-re-vē-e'cha (Sp.)
Torridon, tor'ri-don (Scot.) inlet
Torriglia, tör-rē’lya (It.).
Torrijos, tor-rē'chos (Sp.).
Torrington, tor'ring-ton (Eng.)
Torroella, tor-ro-el'lyä (Sp.)
Torrox, tör-rõch' (Sp.)
Torrubia, tõr-rö'bē-(Sp.)
Torthorwald, tor'thor-wald (Scot.)
Tortola, tor-toʻla (W. Ind.) isl.
Tortona, tör-tö'nå (It.)
Tortosa, tör-tössä (Sp.).
Törtsvar, tenirts-vär' (Aust.)

Tortuga, tör-tö'ga (W. Ind.) isl.
Toscana, tos-ki'nä (It.)
Toscanella, tos-ki-năllä (It.)
Tostak, tõs-täk' (Sib.) r.
Totana, to-tå'nä (Sp.)
Totma, tot-mi' (Rus.).
Totness, tot'nes (Eng.)
Totonicapan, tò-to-ne-kä-pän' (Cent.

Am.)
Tottenham, tot'en-am (Eng.).
Tottington, tot'ing-ton (Eng.)
Touat,
ty-ät (Af.)

oasis
Toubouai. tou-bou-i' (8. Pac. Oc.) isls.
Toul, töl (Fr.).
Toulcha, tol'cha (Roum.)
Toulon, tö-lon' (Fr.)
Toulousain, tö-lo-san' (Fr.) dist.
Toulouse, to-lös' (Fr.)
Toumen, tö-men' (Corea) r.
Touraine, tö-rán' (Fr.) dist.
Tourcoing, tör-kwan' (Fr.)
Tour du Pin, la, li tör då pai' (Fr.)
Tourlaville, tör-lä-vēl' (Fr.)
Tournai, tör-nă' (Bel.)
Tournaisis, tör-nă-se' (Fr.) dist.
Tournus, tör-nu' (Fr.)
Tours, tör (Fr.)
Tourves, törv (Fr.)
Towcester, tous'tėr (Eng.)

Towy tou’i (Wales), r. Tracadie, trak'a-dē (Nova Sc.) Trachselwald, trách'sel-vält (Switz.) Trafalgar, tri-fil-gär (Pen.) C. Traiskirchen, tris-ker'chen (Aust.) Trajetto, trä-yāt'to (It.) Tralee, tra-lê' (Ir.) Tramelan, trä'me-län (Switz.) Tramore, tra-mor' (Ir.) Tranent, tra-nent' (Scot.) Trani, tra'nē (It.) Tranmere, tran’mēr (Eng.) Tranque, trän'ke (Chile) isl. Tranquebar, trän-kwe-bär (Ind.). Transcaucasia, trans-ka-ka'shi-a (As.) Transkei, trans-ki' (S. Af.) Transvaal, trans-väl' (S. Af.) Transylvania, tran-sil-vā'ni-a (Aust.) Trapani, trà'på-në (It.) Trapano, trä'pi-no (Tur.) c. Traquair, tra-kwär' (Scot.) Traunstein, troun'stin (Ger.) Trautenau, trou'te-nou (Bohem.) Travancore, tra-van-kõr' (Ind.) Travemünde, trä-ve-mun'de (Ger.) Traverse, trav'ers (Pr. Ed. Isl.) c. Travinik, trå'vē-nek (Tur.) Trebbin, trabobon (Prus.) Trebia, trā'be-ä (It.) r. Trebinye, trā-bēn'ye (Herzeg.). Trebisaccia, tra-be-sät'chå (It.) Trebitsch, trā'bēch (Aust.) Trebizonde, treb’i-zond (As. Mi.) Trebujena, tre-bö-che'nå (Sp.) Trecastagne, trā-käs-tä'nyā (It.) Trecate, trä-kä'tă (It.) Trecenta, tri-chănota (It.). Tredegar, tred'e-gár (Eng.) Treguier, trā-gē-a' (Fr.). Treignac, trỹ-nyako (Fr.) Treishnish, trēsh-nish' (Scot.) isl. Tremadoc, tre-mad'ok (Wales) Trembowla, trām-bovlå (Aust.) Tremiti, tră'me-tê (It.) isl. Tremont, tre-mont' (U. S.) Tréport, trā-por" (Fr.) Treptow, trāp'tof (Prus.) Trescoe, tres’ko (Eng.) isl. Trets, tră (Fr.) Treuenbrietzen, troi-en-brē'tsen (Prus.) Trevandrum, tră-vän'drum (Ind.) Trèves, trav (Ger.) Treviglio, tra-velyỏ (It) Trevigno, trā vē'nyo (It.) Treviso, tră-vē'zo (It.) Trevoux, tră-vo' (Fr.) Treysa, trióza (Ger.) Tricarico, trē-kä-ré'ko (It.) Tricase, trē-kä'sā (It.) Trichinopoly, tri-chi-nop'o-li (Ind.) Trichoor, tre-chör' (Ind.) Trient, trē-ent' (Aust.) Trier, trēr (Ger.) Trieste, trè-est'; Ital. pron. trē-as'ta

(Aust.) Trigueros, trē-ge'ros (Sp.) Trikala, trē-kälä (Tur.) Trikeri, tre-kä'rē (Tur.) Trincomalee, trēn-kom-ä-lē' (Ind.) Tringano, trēn-gä'no (It.) Trinidad, trin-i-dad' (W. Ind.) Trinita, trê-nê-ta (It.). Trinité, La, la tre-ne-ta' (W. Ind.) Triora, trē-o'rä (It.) Tripatoor, trē-på-tór' (Ind.) Tripoli, trē'po-lē (Af.; Syr.) Tripolis, trē'po-lēs (Syr.) Tripolizza, trē-po-lèt'tsä (Gr.) Tristan da Cunha, trêstàn dả köony8

(S. At.) isls. Triumpho, tre-öm'fő (Braz.) Trivaloor, tré-vä-lor' (Ind.) Trobriand, tro-brë’änd (S. Pac.) isl. Trochtelfingen, troch-tel-fēng'en (Ger.) Tröense, treu'en-să (Den.) Trogen, tro'gen (Switz.) Trois Rivières, trwą rë-vē-ar' (W. Ind.) Troitsk, trő-ētsk' (Rus.) Trolhätta, tről-hāt'tå (Swe.) Tromöe, trö'meu-e (Nor.) Tromsoe, tröm'seu-e (Nor.). Trondhjem, tron'yem (Nor.) Troon, trön (Scot.) Tropea, tro-på'à (It.) Tropez, St., sát tro-pa (Fr.) Troppau, trop'pou (Aust.) Trossachs, tros'aks (Scot.) Trouville, tro-vēl' (Fr.) Trowbridge, trou'brij ór tröbrij (Eng.) Troyes, trwa (Fr.), Trsztenna, trs-tān'nä (Hung.) Trueyre, trú ár (Fr.) Trujillo or Truxìllo, trö-chēl'lyo (Sp.;

Span. Am.)

Truro, tröʻro (Eng.)
Trzemeszno, tzha-măsh'no (Prus.)
Tsampaynago, tsám-pi-nä'go (Burm.)
Tsarskoe-Selo, tsär'sko-ă-să-lò" (Rus.)
Tschitscher Boden, chê'cher bö'den

(Aust.)
Tsiamdo, tso-am'do (Tibet)
Tsikugo Gawa, tse-ko'gõ gặ-wi (Japan)
Tsitsikar, tse-tse-kär' (Manchoor.)
Tsong-gan-hien, tsong-gan-hēn' (China)
Tsus-sima, tsys-sē'mä (N. Pac.) isls.
Tuam, työ'am (Ir.)
Tuat or Twat, tų-at', twat (Af.)
Tubal, tö-bål (Chile) r.
Tübingen, tūbing-en (Ger.)
Tuckahoe, tuk-a-ho' (Ù. S.)
Tuckerton, tuk'er-ton (U. S.)
Tucopia, tô-ko'pē-ä (S. Pac. Oc.) isl.
Tucuman, tö-ko-män' (Arg. Con.)
Tudela, ty-The'la (Sp.)
Tuejar, ty-e-chär' (Sp.)
Tugela, ty-gē'la (8. Af.) r.
Tuggurt, tug-gört' (Alg.)
Tukhti Suleiman, tuch'tē sy-li- mån'

(Afg.) mt. Tula, tölä (Rus. ; China) Tulare, ty-lár' (Califor.) Tullamore, tul-la-mor (Ir.) Tullibardine, tul-li-bär'din (Scot.) Tulmaro, tyl-ma'ro (Venez.) Tumac-humac, tô-mik-hô-mak (S.Am.)

mts. Tumat, tö-mät' (Abyss.) r. Tumbez, töm'bes (Peru) Tunbridge, tun'brij (Eng.) Tunguragua, tong-gu-rä'gwä (Peru)r. Tunguska, tụn-gus'ka (Sib.) r. Tunis, työ'nis (A1.) Tunja, tön'chá (Col.) Tunstall, tun'stål (Eng.) Tuparro, tö-pär'ro (Col.)r. Tupiza, tö-pē'sä (Bol.) Tupungato tö-pöng-gá'to (Chile), mt. Turbaco, tör-bako (Col.) Turin, tyy-rin' (Anglicized form of Ital.

Torino) (It.) Turkestan, tör-kes-tän' (As.) Turkey, térki (Eur.; As.) Turnhout, Flemish pron. turn-hout';

Fr. pron. turn-ö' (Bel.) Turquino, tyr-kē'no (Cuba) mt. Turriff, tu'rif (Scot.) Turukansk, tö-ro-känsk' (Sib.) Tuscaloosa, tus-ka-lo'sa (U.S.) Tuscany, tus'ka-ni (Anglicized form of

Ital. Toscana) (It.)
Tuscarawas, tus-ka-ra'was (U. S.)
Tuscarora, tus-ka-ro'ra (U. S.)
Tuscumbia, tus-kum'bi-a (U. S.)
Tutbury, tut'be-ri (Eng.)
Tuticorin, ty-të-kor'in (Ind.)
Tutoya, tö-to'yå (Braz.)
Tuttlingen, tụtling-en (Ger.)
Tuxtla, töks'tlä (Mex.)
Twickenham, twik'en-am (Eng.)
Twinholm, twin'om (Scot.)
Twyford, twi'ford (Eng.)
Tynemouth, tin' muth'or tin' muth

(Eng.)
Tynninghame, tin'ning-gam (Scot.)
Tyrol, tē-rol' (Aust.)
Tyrone, ti-rõn' (Ir.)
Tysmienica, tēs-myen-et'sa (Aust.)
Tzaritzin, tsärsēt-sën (Rus.)

U.

Ubatuba, ő-bä-tö'bä (Braz.)
Ubeda, ö-be'Tha (Sp.)
Ubrique, ő-brē’ke (Šp.)
Ucayale, ö-ki-yale (s. Am.) 7.
Uddevalle, öd-da-vällà (Swe.).
Uddingston, ud'ings-ton (Scot.)
Udenhout, ö'den-hout (Neth.)
Udine, ö'de-nă (It.)
Udinsk, ö-densk' (Rus.)
Udvarhely, öd-vär'hály (Hung.).
Ueberlingen, d'ber-ling-en (Ger.)
Ueberlingersee, a'ber-ling-er-ză
Uebigau, û bê-gou (Ger.)
Uerdingen, ûr'ding-en (Prus.)
Uetersen, á'ter-zen (Prus.)
Vetikon, U'tė-kon (Switz.)
Ufa, o'fá (Rus.)
Uffenheim, uf'fen-him (Ger.)
Uffington, uf'ing-ton (Eng.)
Uganda, u-gan'da (Af.)
Ugie, o'gi (Scot.)
Ugijar, ö-che-chär' (Sp.)

778

Ugocs, ö-goch' (Hung.)
Uhricksville, yo'riks-vil (U. S.)
Ui, ő-é (Sib.) rs.
Uig, wig (Scot.) isl.
Vintah, yų-in'ta (V. S.)
Uist, wist (Scot.) isl.
Uitenhage, oi'ten-hä-ge (S. Af.)
Uithuizen, oit-hoi'zen (Neth.)
Ujiji, 4-jējē (Af.)
Ujvar, o'z-vär" (Hung.)
Ukerewe, ö-ke-rē'we (Áf.) l.
Ukraine or Ukraina, 4-krān, ö-kri'na

(Rus.)
Uleaborg, oʻla-o-borg (Rus.)
Uliasutai, 0-le-a-so'ti (Mongol.)
Ullapool, ulla-pöl (Scot.).
Ulloa, öl-lyo'à (Cent. Am.) r.
Ullswater, ulz'wa-tér (Eng.) l.
Ulm, ölm (Ger.)
Ulricehamn, öl-rē'sā-ham (Swe.)
Ulster, ul'ster (Ir.)
Ulundi, y-lön'de (S. Af.)
Ulva, ul'va (Scot.) isl.
Ulverston, ul'ver-ston (Eng.)
Umbagog, um'ba-gog (U. S.) l.
Umballa, um-bäl'la (Ind.)
Umbrete, um-bre'te (Sp.)
Umbriatico, om-brë-å'te-ko (It.)
Umea, oʻmā-(Swe.)
Umhlatosi, um-hlä-to'sē (S. Af.)
Umpqua, ump'kwa (U. S.)
Umritsir, um-rēt'sér (Ind.)
Umtata, um-tä'ta (8. Af.) 7.
Unst, unst (Scot.) isl.
Unstrut, ön'strót (Prus.) r.
Unterseen, un'ter-za-en (Switz.)
Unterwalden, yn'ter-väl-den (Switz.)
Unyamwezi, un-yam-wē'zi (Al.)
Unyanyembe, un-yan-yem'be (Af.)
Upernivik or Upernavik, y-per'ni-vēk

or y-per-na-vēk (Greenld.) Uphall, up-hal' (Scot.) Upolu, ö-po-lo' (S. Pac.) isl. Upsala, öp-gå'lä (Swe.) Ural, ö-räl' (Rus.) mt., r. Uralsk, Ö-rälsk' (Rus.) Urbana, èr-bå'nå (U. S.) Urbino, ör-bē'no (It.) Uresino, ö-ră-se'no (Jap.) Urgub, ör-göb' (Tur.) Urgundab, ur-gun'dab (Afg.) T. Uri, o'rē (Switz.) Urlingford, er ling-ford (Ir.) Urnen, örnen (Switz.) Urquhart, er kårt (Scot.) Urseren, ör'se-ren (Switz.) val. Uruara, Ö-rö-ä'rá (Braz.) 1. Urubucuara, Ö-rö-bö-ky-ä'rå (Braz.) r. Urucaia, o-ró-kä'yä (Braz.) 7. Uruguay, uru-gwā; Span. pron. Ö-rö

gwa'ē (8. Am.) r. Urumiyah, Ö-ro-me'yi (Per.) Urup, ở-rôp (N. Pac. Ốc.) is. Usedom, oʻze-dom (Prus.) isl. Ushak, Ö-shak' (Tur.) Ushant, u-shon' (Fr.) isl. Usingen, o'zing.en (Ger.) Usinovsk, Ö-sē-novsk' (Rus.) Usk, usk (Eng.) Uskub, öskub (Tur.) Usogo, 9-Só'go (Cent. Af.) Uspallata, os-pål-lå'ta (S. Am.) pass Ussel, üs-sel' (Fr.) Ustaritz, ús-tå-rēts' (Fr.) Ustica, os'te-kä (It.) isl. Ustiujna, ost-yözh'na (Rus.) Ustjug Veliki, öst-yög vá-léskē (Rus.) Ust Urt, öst ört (As.) Usumasinta, ő-sö-má-sēn'tů (Mex.) r. Usurbil, ő-sor-ből' (Sp.) Utah, yö'ta (U. S.) Ute, yut (U. S). Utelle, ö-tal'la (It.) Utica, yo'ti-ka (U. S.) Utiel, ő-te-al (Pen.) Utöe, o'teu-e (Swe.) isl. Utrecht, o'trecht (Neth.) Utrera, ö-tre'rå (Sp.) Uttoxeter, ut-toks'e-tér (Eng.) Uxbridge, uks'brij (Eng.) Uya, ö'ya (Scot.) isl. Uzbecks, uz'beks (As.) peo. Uzel, d-zel (Fr.) ) Uzès, d-zás' (Fr.) Uznach, öts'nach (Switz.)

MODERN GEOGRAPHICAL NAMES.

Vadisco, vå-desko (It.)"
Vadstena, väd-sta'nå (Śwe.)
Vaerdal, vār'dal (Nor.)
Vagh Besztercze, väg bãs - tār'tså

(Hung )
Vaglio, va'lyo (It.)
Vaigatz, vi-gäts' (Rus.) isl.
Vaihingen, vi'hing-en (Ger.)
Valais, vä-la' (Switz.)
Valdagno, väl dä'nyo (It.)
Valdai, väl-di' (Rus.) mts.
Valdemoro, väl-de-mö'ro (Sp.)
Valdepeñas, väl-de-pe'nyås (Sp.)
Valderas, väl-de-räs' (Sp.)
Valderrobres, väl-der-ro'bres (Sp.)
Valdivia, väl-de'vē-ă (Chile)
Valdobbiadene, väl-dob-be-ä-da'nā (It.)
Valença, vä-len'så (Braz.; Port.)
Valence, vä-lons' (Fr.)
Valencia, va-len'shi-a; Span. pron. vä-

len'thé-å
Valenciennes, vä-lon-se-án' (Fr.)
Valentia, va-len'shi-a (Ir.)
Valenza, vå-län'tså (It.)
Valenzuela, vä-len-thu-e'lă (Sp.)

(Fr.)
Valetta, vä-let'tä (Malta)
Valhalla, väl-hällå (Ger.)
Valladolid, väl-lyä-THő-lérh' (Sp.)
Vallamartín, väl-lä-mär-ten' (Sp.)
Vallay, vallá (Scot.) isl.
Valledulmo, vil-la-dol mỏ (It.)
Vallegio, väl-la'jó (It.)
Vallelunga, väl-la-lon'gå (It.)
Vallensole, väl-lan-so'la (It.)
Vallerauge, väl-le-rõzh' (Fr.).
Vallier, St., săn väl-lé-ä' (Fr.)
Vallievo, väl-le-a'vo (Servia)
Vallon, väl-lón' (Fr.)
Valognes, vä-lo'nye (Fr.)
Valois, vä-lwa' (Fr.) dist.
Valona, vi-lonå (Tur.)
Valparaiso, väl-på-ri'ső (Chile)
Valsequillo, väl-se-kēl'lyo (Can. Isls.)
Valteline, val-te-lēn' (It.; Switz.) dist.
Valtellina, vål-tel-lē'nä(It.; Switz.)dist.
Van Buren, van byy'ren (U. S.)
Vancouver's Island, van-ko'verz iland

(N. Am.)
Van Diemen's Land, van dē'menz land

(S. Pac. Oc.) isl.
Vanikoro, vä-ně-ko'rő (S. Pac. Oc.) isls.
Vanua Valavo, vä-nö'à vä-lä'vo (Fiji)

isl.
Vaprio, vä'prē-o (It.)
Varanger Fiord, vä-räng'er fyõr (Nor.)
Varano, vå-ra'no (It.) l.
Vardoehuus, vär'deu-hös (Nor.)
Varela, vå-rā'lä (East. Arch.) isl.;

(Anam) c.
Varennes, vä-ren' (Fr.)
Varese, vä-rā'zá (It.)
Varinas, vä-rē'näs (Venez.)
Varna, vär'nä (Tur.)
Vasarhely, va-shår-hály' (Hung.)
Vatersa, vä'tėr-sa (Scot.) isl.
Vathi, vi’thẻ (Gr.) isl.
Vaucluse, võ-klúz' (Fr.)
Vaucouleurs, vo-ky-leùr' (Fr.)
Vaud, võ (Switz.)
Vaudreuil, vo-dröl (Can.)
Vaugirard, vo-zhe-rår (Fr.)
Vauxhall, vaks-hal (Eng.)
Vavao, vá-vá'o (Fiji) isl.
Vavitou, vå'vi-to (S. Pac. Oc.) isl.
Vazabarris, vä-zi-bär-rēs' (Braz.) r.
Veendam, văn dam (Neth.)
Veenendaal, vā'nen-dal (Neth.)
Vegesack, vâ'ge-zák (Ger.)
Veglia, vályä (Adr. Sea) isl.
Vejer, ve-cher" (Sp.)
Velasco, ve-läs'ko (Arg. Con.) mts.
Velaur, ve-lar (Ind.)r.
Velez, ve-leth' (Sp.)
Velha, vá'lyä (Braz.) mts.
Velikaia, vå-le-ka'yä (Rus.) r.
Veliki Luki, vă-lē'ke lo'kë (Rus.)
Velino, vå-le'no (It.) r.
Velletri, vál-lá'trē (It.)
Vellore, vel-lor' (Ind.)
Velsique, vāl-sēk' (Bel.)
Veluwe, vē-lö've (Neth.) dist.
Vementry, vem'en-tri (Scot.) isl.
Venado, ve-ná'do (Mex.)
Venafro, vá-nä'frõ (It.)
Venaissin, ve-pā-san' (Fr.)
Vendée, von-dâ' (Fr.)
Vendome, von-dom' (Fr.)
Vendotena, vān-do-tằ'nä (It.) isl.
Veneria, vá-na-re'a (It.).
Venezia, vă-nā’tse-a (It.)
Venezuela, ve-ne-thy-e'lä or ve-ne-sy-

e'la (S. Am.)

Venice (Anglicized form of Ital. Vene

zia), ven'is (It.)
Vennachar or Venachar, ven'na-chär

(Scot.) l.
Venosa, vā-no'sä (It.)
Ventana, văn-tdona (Arg. Con.) ms.
Ventimiglia, van-te-mélyä (It)
Ventipur, ven-te-por' (Ind.)
Ventnor, vent'nor (Eng.)
Venzone, vân-tso'nå (It.)
Vera Cruz, ve'rå krós (Span. Am.)
Veragua, vá-rägwå (Col.)
Verbicaro, ver-be-ka'ro (It.)
Vercelli, vär-chal'le (it.)
Verdun, var-dui' (Fr.)
Vereja, vā-ra'yä (Rus.)
Vergennes, vér-jenz' (U. S.)
Verkhoyansk, ver-chồ-yansk (Sib.)
Vermandois, vår-mon-dwa' (Fr.)
Vermejo, ver-me'cho (8. Am.)r.
Vermelho, vár-ma'lyo (Braz.)r.
Vermont, vér-mont' (U. S.)
Verneuil, vār-neu-e (Fr.)
Vernoux, vār-nó' (Fr.)
Vernoye, ver-nö'ye (Sib.)
Verola, vá-rölä (It.)
Verona, vā-ro'nå (It.)
Versailles, ver-sålz'í Fr. pron. vár-

sällye or vär-sä’ye (Fr.)
Verviers, vār-ve-a' (Bel.)
Vervins, vår-van' (Fr.)
Verzuolo, vár-tsỊi-o'lő (It.)
Vescovato, ves-ko-vä'to (It.)
Vésoul, vă-söll (Fr.)
Vestervik, vás'ter-vēk (Swe) pt.
Vesuvius, Vesuvio, ve-syö'vi-us, vä-

zö'vē-(It.) mnt.
Veszprím, vás'prēm (Hung.)
Vetluga, vat-lô gà (Rus.) 1.
Vevay, ve-va' (Switz.)
Vézère, vă-zár' (Fr.) r.
Vezzano, våt-tsi'no (It.)
Viadana, vé-a-da'nå (It.)
Viamão, vē-å-mout' (Braz.)
Viana, vē-d'nä (Sp.)
Vianen, ve-u'nen (Hol.)
Vianna, vē-an'nt (Port.)
Viatka, ve-åt'ka (Rus.)
Viazma, vē-äz'må (Rus.)
Viazniki, vē-az-nē'ke (Rus.)
Viborg, vē'borg (Den.; Fiuld.)
Vicente, vē-then'te (Sp.)
Vicenza, vē-chãn'tsä (It.)
Vichada, vė-chä'då (Col.)r.
Vichera, vē-cha'rä (Rus.) r.
Vichy, vē-shē' (Fr.)
Vicksburg, viks'berg (U. S.)
Vicomarino, vê-kő-må-rë'no (It.)
Victoria Nyanza, vik-to'ri-a nyan'za

(Af.) l.
Vidauban, vē-do-bon' (Fr.)
Vidigueira, vē-de-gă'ë-rä (Port.)
Vienne, vē-en' (Fr.)
Vieque, ve-e'ke (W. Ind.) isl.
Vierlande, ferlän-de (Ger.)
Vierlingsbeek, vēr'lings-bák (Neth.)
Vierwaldstättersee,fērwäld-stet"ter-zá

(Switz.) 1.
Vierzon, vé-ár-zon' (Fr.)
Viesbachhorn, fés bäch-horn (Switz.)

mt.
Viesti, vē-as'té (It.)
Vietri, vē-á'tre (It.)
Vigevano, vē-jä-vä'no (It.)
Viggianello, vê-jä-nál'lo (It.)
Viggiano, vê-ja'no (It.)
Vigia, vē-zhe'a (Braz.)
Vignola, vē-nyoʻlä (It.)
Vigo, vē'go (Rus.; Sp.)
Vigone, vê-go'nā (It.)
Viguera, vė-ge'rä (Sp.)
Viguzzolo, vē-göt'tso-lo (It.)
Vilagos, vê-lo-gosh' (Hung.)
Vilaine, vē-lán' (Fr.) r.
Vilcabamba, vēl-ka-båm'ha (S. Am.)
Vilcomayo, vēl-ko-mi'yo (S. Am.)r.
Villacarrillo, vēl-lyd-ka-rēl'lyó (p.)
Villach, vēlläch (Aust.)
Villafames, vēl-lyå-fä'mes (Sp.)
Villafranca, vēl-lyä-frän'ka (sp.); vēl.

lä-frånků (It.)
Villahermosa, vēl-lyä-er-mo'så (Sp.)
Villajoyosa, vēl-lyä-cho-yoʻså (Sp.)
Villalon, vēl-lyd-lon' (Sp.)
Villamiel, vēl-lyä-mé-el' (Sp.)
Villanova, vēl'li-no'vå (It.; Braz.)
Villanueva, vēl-lyä-nu-e'vå (Sp.; Mex.)
Villanuova, vēl-la-ny-o'vä (It.)
Villar, vēl-lyár (Sp.)
Villaramiel, vēl-lyä-rå-me-el' (Sp)
Villareal, vēl-lyä-re-al' (Sp.)
Villares, vēl-lyä-res' (Sp)
Villarobledo, vel-lya-rô-ble'THỦ (Sp.)
Villaroyo, vēl-lyä-ro'yó (Sp.)

V.

Vaagen, võgen (Nor.) isls. Vaast, St., sån väs (Fr.; Bel.) Vadavate, vå-da'va-tă (Ind.)r.

779

Villarubia, vēl-lyä-ro'bē-(Sp.)
Villaviciosa, vēl-lyä-ve-the-o'sä (Sp.)
Villedieu, vēl-de-eu' (Fr.)
Villefranche, vēl-fronsh' (Fr.)
Villena, vēl-lye'na (Sp.)
Villenauxe, vēl-noks' (Fr.)
Villeneuve, vēl-neuv' (Switz.; Fr.)
Villers, vēl-lyā' or vē-ya' (Bel.)
Villers-Coterets, vē-yå-kö-te-ră' (Fr.)
Vilna, vēl'nä (Rus.)
Vilshofen, fels'hó-fen (Ger.)
Vilvorde, vėl-võr'dá (Bel)
Vimeira, vē-mā'e-rå (Port)
Vimieiro, vê-me-a'e-ro (Port.)
Vimoutiers, vē-mö-to-a' (Fr.)
Vinaroz, vē-nä-roth' (Sp.)
Vincennes, van-san' (Fr.)
Vincent, st., sánt, colloquially sint,

vin'sent (W. Ind.) isl.
Vindhya, vēn'dhyä (Ind.) mts.
Vingurla, vin-gurlä (Ind.)
Vinkeveen, vinske-van (Neth.)
Vinkovcze, ven-kov'tsā (Aust.)
Vintimiglia, vēn-tē-mê lyä (It.)
Virginia, vér-jin'i-a (U. S.)
Visby, vẽs/bủ (Swe.).
Viseu, vē-sā'ų (Port.)
Vistula, vis'tyu-la (Pol., Ger.) r.
Vitebsk, vē-tábsk' (Rus.)
Viterbo, vē-tárbo (It.)
Viti Levu, vē-tě le-vöf (Fiji) isl.
Vitolano, vē-to-lä'no (It.)
Vitoria, vē-to'rē-a (Sp.)
Vivarais, vē-vä-ra' (Fr.) dist.
Vivel, vē-vel' (Sp.)
Vivero, vē-ve'ro (Sp.)
Viviers, vė-vē-a' (Fr.)
Vizagapatam, vē-za-ga-pa-täm' (Ind.)
Vizianagram, vē-ze-ä'na-gram (Ind.)
Vizzini, vēt-tsē'nē (It.)
Vlaardingen, vlärdéng-en (Bel.)
Vladimir, vlä'dē-mēr (Rus.)
Vlieland, vlē'lant (Neth.)
Vlijmen, vli’men (Neth.)
Vlissingen, vlēs'sing-en (Neth.)
Vogatza, vỏ-gat’sa (Tur.).
Vogelberg, fö'gel-berg (Ger.) mt.
Voghera, vó-gā'rä (It.)
Vogogna, võ-go'nyà (It.)
Vöhringen, feu'ring-en (Ger.)
Voigtland, fö'écht-länt (Ger.) dist.
Voiron, vwą-rõn' (Fr.)
Vojutza, vo-jöt’zä (Tur.) r.
Volcano, vol-ka'no (Pac. Oc.) isls.
Volga, vol'ga (Rus.)r.
Volhynia, võl-hi'ne-a (Rus.)
Vollenhove, vol-len-hövē (Neth.)
Vologda, võ-log'då (Rus.)
Volpiano, vol-pê-a'no (It.)
Volta, võl’tä (It.; W. Af.)
Volterra, võl-tār'rå (It.)
Volturara, võl-tų-rä'rä (It.)
Volturno, võl-tör'no (It.)r.
Volvic, vol-vēk’ (Fr.)
Vonitza, fo-nēt'så (Gr.)
Voortschoten, vor-schó'ten (Neth.).
Vorarlberg, för-ärlberg (Aust.) dist.
Voreppe, võ-rap' (Fr.)
Vorona, vô-rỡ ná (Rus.) t.
Voronej, võ-rởonezh (Rus.)
Voronetz, vo-rõn'ets (Rus.)
Vosges, vözh (Fr.)
Vostitza, fos-tēt'za (Gr.),
Vostochni, vos-toch'nē (Sib.) c.
Vouziers, vö-ze-a' (Fr.)
Vrana, vrä'na (Tur.)
Vreden, frā'den (Ger.).
Vreeswijk, vrás’vik (Neth.).
Vriesenveen, vrẻ zen-văn (Neth.)
Vriesland, vrēz'lant (Neth.)
Vukovar, vö-ko-vår' (Aust.)
Vulcano, völ-ka'no (It.) isl.
Vuna, vö'nä (Fiji) isl.
Vuoxen, vö-oks'en (Finld.) r.
Vusitrin, vo-se'trēn (Tur.)
Vytegra, vụ-tagrả (Rus.)

MODERN GEOGRAPHICAL NAMES.

Wah-el-Kharijeh, wä-el-cha'ri-je (Eg.)
Wahleren, vä'le-ren (Switz.)
Wahsatch, wa-sach' (U. S.) mts.
Waiblingen, vi'bling-en (Ger.)
Waidhofen, vid'ho-fen (Aust.)
Waigatz, vi-gäts' (Rus.) isl.
Waigeou, vi-ge-ö' (East. Arch.) isl.
Waikato, wä-e-kä'to (N. Zd.)r.
Waitemata, wä-e-ta-mä'ta (N. Zd.)
Waitzen, vit'tsen (Aust.)
Wakatipu, wä-kä-tē'po (N. Zd.) l.
Wakefield, wāk'fēld (Eng.)
Wakenitz, vä'ke-nēts (Ger)r.
Walachia, or Wallachia, wa-la'ki-a

(Eur.)
Walcheren, väl'che-ren (Neth.)
Walcourt, väl-kör' (Bel.)
Waldeck, väl’dek (Ger.)
Walden, Saffron, saf'fron wal'den (Eng.)
Waldenburg, vál’den-börg (Ger.)
Waldheim, väld'bim (Ger.)
Waldshut, väldz'höt (Ger.)
Walla Walla, wol'la wol'la (U. S.)
Walldüren, väldg-ren (Ger.)
Wallenstadt, välʻlen-stat (Switz.)
Wallingford, wolling-ford (Eng.)
Walloostook, wol-lys-tyk' (N. Am.)r.
Wallsend, walz-end (Eng.)
Walmer, wąl'mêr (Eng.).
Walney, wal'ni (Eng.)

isl.
Walsall, wal'sąl (Eng.)
Waltershausen, väl'terz-houz-en (Ger.)
Waltham, woľtham (Eng.)
Walthamstow, wol'tham-stö (Eng.)
Walton, wal'ton (Eng.).
Walvisch Bay, väl'vish bā (S. Af.)
Walworth, wallwerth (Eng)
Wandiwash, wan-di-wash? (Ind.)
Wandsworth, wạndz'werth (Eng.)
Wanganui, wän-gå-no'ě (N. Zd.)
Wangari, wän-gä'rē (N. Zd.) b.
Wangeroog, vang'e-rög (Ger.) isl.
Wanjanga, wan-jang'ga (Af.)
Wantage, won'tăj or won'tij (Eng.)
Wapakoneta, wa-pa-ko-net'a (U. S.)
Wappatoo, wdp-pa-tô (U. S.) isl.
Wapping, wop'ing (Eng.)
Warasdin, väʻris-den (Aust.)
Warburton, wor'ber-ton (Austral.) r.
Warendorf, vâ'ren-dorf (Prus.)
Wargela, wär'ge-la (Alg.) oasis
Warkworth, wark'werth (Eng.)
Warminster, warmin-ster (Eng.)
Warree, wär-rē' (Cent. Af.).
Warrenspoint, wor'renz-point (Eng.)
Warrington, worring-ton (Eng)
Warsaw, war'są; Polish, Warszawa,

vär-shä'vä (Pol.)
Wartenburg, vår'ten-börg (Prus.)
Warwick, warrik (Eng.)
Washita, wosh'i-ta (U. S.)
Wasmes, väm (Bel.)
Wasungen, vä'zụng-en (Ger.)
Waterbury, wa'tér-be-rì (U.S.)
Waterford, wa'tėr-ford (ừr.)
Waterhead, wa'tér-hed (Eng)
Wateringen, vå'te-ring-en (Neth.)
Waterloo, wą - tér-lo'; Flemish pron.

vä-ter-lo' (Bel.)
Watseka, wot-sē'ka (U. S.)
Wavertree, wā'ver-trē (Eng.)
Wazan, wa-zän' (Mar.)
Weald, The, thu weld (Eng.)
Wear, wer (Eng) r.
Wednesbury, wenz'be-ri (Eng.)
Weedon, we'don (Eng.)
Weggis, vāg'gės (Switz.).
Weighton Market, wá'ton mär'ket

(Eng.)
Weihien, wa-hyen' (China)
Weikersheim, viskerz-him (Ger.)
Weimar, vi'mär (Ger.)
Weissenburg, vis'sen-börg (Switz. and

Ger.)
Weissenfels, vīs'sen-fels (Prus.)
Weissenhorn, vīs'sen-horn (Switz.)
Weisskirchen, vis'kērch-en (Hung.)
Welland, wel'land (Eng ; Can.)
Wellingborough, wel'ling-bu-ru (Eng.)
Wellington, wel’ling-ton (N. Zd. &c.)
Wells, welz (Eng.)
Welshpool, welsh'pöl (Wales).
Weltevreden, vel'te-vră-den (Java)
Wemyss, wēmz (Scot.)
Wener, vå'ner (Swe.) l.
Wenersberg, vå'nerz-berg (Swe)
Wengern, weng'ern (Switz.)
Wenham Lake, wen'am lák (U. S.)
Wenona, we-nö'na (U. S.)
Wentworth, went'werth (Eng.)
Wereja, vā-ra'yä (Rus.)
Wernigerode, vår-ne-ge-ro'de (Prus.)
Wertheim, várthim (Ger.)
Wervick, vār'věk (Belg.)

Wesel, vā'zel (Ger.)
Weser, vā'zer (Ger.) r.
Wesijegonsk, vá-se-ya-gonsk' (Rus.)
Wessel, wes'sel (Austral.) isls.
Westbury, west'be-ri (Eng.)
Westeras, vās'te-ros (Swe.)
Westerbotten, vás'ter-bot-ten (Swe.)
Westerwald, väs'ter-vält (Ger.) mts.
Westmeath, west-mēri' (Ir.)
Westminster, west'min-ster (Eng)
Westmoreland, west'mor-land (Eng.)
Westoe, wes'to (Eng.)
Weston - super-Mare, wes'ton-syy-per-

má"rē (Eng)
Westphalia, west-fā'li-a; Ger. West-

phalen, väst-fä'len (Ger.)
Westruther, west'ruth-er (Scot.)
Westzaan, vest'zän (Neth.)
Wetherby, weth'èr-bi (Eng.)
Wetter, vet'ter (Swe).
Wetteren, vāt'te-ren (Bel.)
Wetterhorn, vāt'ter-horn (Switz.)
Wetzlar, vātslär (Ger.)
Wevelghem, vå'vel-gem (Bel.)
Wexford, weks'ford (Ir.)
Wexio, vek'shē-eu (Swe.)
Wey, wā (Eng)r.
Weymouth, wa'muth (Eng.)
Whalsey, hwal'si (Scot.) isl.
Whampoa, hwam-po'a (China)
Wharfe, hwarf (Eng.)r.
Whitby, hwitbi (Eng.)
Whitehaven, hwit'hă-ven (Eng.)
Whithorn, hwit'horn (Scot.)
Whitstable, hwit'sta-bl (Eng.)
Whittlesey, hwit'tel-si (Eng.)
Whydah, hwid'da (W. Àr.)
Wiborg, vē'borg (Den.; Rus.)
Wicklow, wik'lo (Ir.)
Wicomico, wi-kom'i-kő (U. S.)
Widdin, vēd'dēn (Tur.) tn.
Wieliczka, ve-lēch’kä (Aust. Gal.)
Wien (Vienna), vēn (Aust.)
Wienerwald, vē'ner-vält (Aust.) mts.
Wieprz, vyeprzh (Rus.) r.
Wiesbaden, vēz'bä-den (Ger.)
Wigan, wig'an (Eng.)
Wight, wit (Eng.) isl.
Wigton, Wigtown, wig'ton (Scot.; Eng.)
Wijchen, vi'chen (Neth.)
Wijk, vik (Neth.)
Wildbad, vēlt bät (Ger.)
Wildenfels, vēl'den-fels (Ger.)
Wildungen, vēl'dụng-en (Ger.)
Wilhelmsburg, vēl'helms-borg (Ger.)
Wilkesbarre, wilks'bär-re (U. S.)
Willamette, wil-lä'met (U. S.) r.
Willemstad, vēl'lem-städ (Neth.)
Willesden, wil'lez-den (Eng.)
Willoughby, willo-bi (U. S.)
Wilmington, wilming-ton (U. S.)
Wilna, vēl'nä (Rus.)
Wimbledon, wim’bel-don (Eng.)
Wimmera, wim-mé'ra (Austral.)
Wincanton, win'kan-ton (Eng.)
Winchcombe, winsh'kom (Eng.)
Winchelsea, win'chel-sē (Eng.)
Winchester, win'ches-ter (Eng.).
Windermere, win'der-mēr (Eng.) l.
Windischgrätz, vēn'desh-grets (Áust.)
Windsor, wind’zor (Eng.)
Winlaton, win'la-ton (Eng.)
Winnebago, win-nė-bằ'go (U. S.) I.
Winnenden, vēn'nen-den (Ger.)
Winnepesaukee, win-ne-pe-sa'kē

(U. S.) l.
Winnipeg, win'ni-peg (N. Am.) l.
Winnipegoos or Winnipegosis, win'ni-

pe-gös, win-ni-pe-go'sis (N. Am.) l. Winnipiseogee, win-ne-pe-sē-o'gē (U.S.)

2.
Winona, wi-nö'na (U. S.)
Winschoten, ven-scho'tén (Neth.)
Winterthur, vēn'ter-tör (Switz.)
Wipper, vēp'per (Ger.) r.
Wipperfurth, vēp'per-fort (Ger.)
Wirksworth, werks'werth (Eng.)
Wisbeach, wiz'bēch (Eng.)
Wisby, vēs'bů (Swe.)
Wisconsin, wis-kon'sin (U. S.)
Wisehau, vē'ze-hou (Aust.)
Wishaw, wish'a (Scot.)
Wisloka, vē-sloʻka (Aust. Gal.) r.
Wismar, vēz'mär (Ger.)
Wissembourg (French pame of Weis-

senburg), vēs-son-bör (Ger.)
Witham, with'am (Eng.) r.
Wittelsbach, vēt'telz-bach (Ger.)
Wittenberg, vēt'ten-berg (Prus.)
Wittgenstein, wit/gen-stin (8. Pac.) isl.
Wittichenau, vēt'tė-che-nou (Prus.)
Wittingen, vēt'ting-en (Ger.)
Witzenhausen, vēt’sen-houz-en (Ger.)
Wiveliscombe, wil'skum (Eng.)

W.

Waalwijk, väl'vik (Neth.)
Wabash, wa'bash (U. S.), 7.
Waday, wä-di' (Cent. Af.)
Wad Medina, wad má-dé'na (Eg)
Waereghem, vä're-gem (Belg.)
Waerschoot, vär'schot (Belg.)
Wageningen, vä'ge-ning-en (Neth.)
Wagram, va'gräm (Aust.)
Wah-el-Baharieh, wa-el-bä-hå-rē'e (Eg.)
Wah-el-Dakhileh, wä-el-dä'che-le (Eg.)
Wah-el-Ferafreh, wä-el-fe-räf're (Eg.)

780

MODERN GEOGRAPHICAL NAMES.

Wladimir, vla'dē-měr (Rus.)
Woburn, wobern (Eng.)
Wodnian, vod'ne-än (Aust.)
Wohlau, volou (Prus.)
Woking, woʻking (Eng.)
Wokingham, woʻking-ham (Eng.)
Wolborough, wol'bu-ru (Eng.)
Wolfenbüttel, vol'fen-but-tel (Ger.)
Wolfratshausen, vol'fräts-houz-en(Ger.)
Wolga, volga (Rus.),
Wollaston, wollas-ton (N. Am.)
Wollerau, volle-rou (Switz.)
Wollin, võl'len (Prus.)
Wollishofen, volles-hof-en (Switz.)
Wollomba, wol-lom'ba (Austral.) r.
Wollongong, wol-lon-gong (Austral.)
Wolstanton, wựl-stan'ton (Eng.)
Woluwe, vo-lů'vă (Bel.)
Wolverhampton, wyl-vér - hamp'ton

(Eng.)
Wolverley, wyl'vėr-li (Eng.)
Wolverton, wyl'vér-ton (Eng.)
Wombwell, wom'bel (Eng.)
Woodstock, wyd'stok (Eng.)
Wooler, wyl'ér (Eng.)
Woollya, wollyà (s. Am.)
Woolwich, wui'ich (Eng.)
Woonsocket, won-sok'et (U. S.)
Woosue, wo-sy-å' (China)
Wootton Basset, wo'ten bas'set (Eng.)
Worcester, wös'ter (Eng.)
Workington, werk'ing-ton (Eng.)
Worksop, wérk'sop (Eng)
Wormeldingen, vor-melding-en (Neth.)
Wormhoudt, vorm-ho' (Fr.)
Worms, vormz (Ger.)
Worsborough, wers'bu-ru (Eng.)
Worsley, wers'lē (Eng.)
Wörth, veùrt (Ger.)
Worthing, werthing (Eng.)
Wortley, wėrt'li (Eng.)
Woudrichem, vou'dré-chem (Neth.)
Wouw, vouv (Neth.)
Woznesensk, voz-na-sansk' (Rus.)
Wrangell Land, rang'gel land (Arc. Oc.)
Wrekin, rek'in (Eng)
Wrexham, reks'am (Eng.)
Writtle, rit'tl (Eng.)
Wrockwardine, rok-war'din (Eng.)
Wulur, wu-lor' (Ind.) l.
Wunsiedel, vön’zē-del (Ger.)
Wunzendake, wụn'zen-dä-kä (Jap.) mt.
Wurda, wur'da (Ind.)
Würtemberg, vůr'tem-berg (Ger.)
Würzbury, vürts'borg (Ger.)
Wurzen, vör'tsen (Ger.)
Wustani, wus-ta'nē (Eg.)
Wusterhausen, vös'ter-houz-en (Prus.)
Wyandot, wi'an-dot (U. S.)
Wyborg, vēborg (Rus.)
Wycombe, wi'kom (Eng.)
Wye, wi (Eng.)r.
Wyenbash, ve'an-bäsh (Rus.)
Wyk, wůk (Den.)
Wymondham or Wyndham, wi'mond-

ham or wind'am (Eng.)
Wynaad, wi-näd' (Ind.)
Wynegunga, win-gun'gå (Ind.) r.
Wyoming, wi-o'ming (U. S.)
Wyre, wir (Eng.)r.
Wyvis, Ben, ben wi'vis (Scot.) mt.

Yaguache, yä-gwä'che (Ecuad.)
Yaila, yiflå (Rus.) mnt.
Yakima, yak'i-ma (U. S.)
Yakutsk, ya-kötsk' (Sib.)
Yamina, ya-me'na (Af.)
Yana, ya'na (Sib.) r.
Yanoan, ya-nä'on (Ind.)
Yandaboo, yan-da-bo' (Bur.)
Yangtse-kiang.yang-tse-ke-ang' (China)
Yanina, yan'i-na (Albania)
Yaoori, yä-oʻrē (Cent. Af.)
Yapura, yä-py-rä' (S. Am.)r.
Yaqui, ya-kë' (Mex.; Hayti)
Yaracui, ya-rå-kwē' (Venez.)
Yarkand, yär känd (As.) r.
Yarmouth, yär'muth (Eng.)
Yaroslaf, ya-ro-släf' (Rus.)
Yarra Yaira, yarra yar'rá (Austral.) r.
Yarriba, yär'rē-bä (W. Af.)
Yarrow, yar'ro (Scot.)
Yavapai, yav'a-pi (U. S.)
Yavari, yä-vä-re (8. Am.)r.
Yazoo, ya-zo' (U. S.)
Ybicui, o-be-kwé' (Urug.)
Yça, e'sa (Peru)
Yeadon, ye'don (Eng.)
Yeddo or Yedo, yed'o (Jap.)
Yellala, yel-la'la (Af.) falls
Yemen, yem'en (Ar.)
Yeni Bazar, ya'ně há-zár' (Bosnia)
Yenidge, ya'nē-je (Tur.)
Yenikalé, yā-ne-kä'la (Rus.) st. and ft.
Yenisei, ye-ne-sā'ē (Sib.) r.
Yeniseisk, yâ-ne-sa'ēsk (Sib.)
Yeou, yå-o' (Cent. Af.) r.
Yeovil, yo'vil (Eng.)
Yères, yār (Fr.) r.
Yesso, yes'so (Jap.)
Yestor Beacon, yes'tor bē'kon (Eng.)

mnt.
Yetholm, yet'um (Scot.)
Yezd, yezd (Per.)
Yezdikhast, yez-de-käst' (Per.)
Ylopango, e-lo-pan'go (Cent. Am.) l.
Yokohama, yo-ko-ha'mi (Jap.)
Yola, yo'lá (Cent. Af.)
Yonkers, yong'kerz (U. S.)
Yoomadung, yo'ma-dung (Ind.) mts.
Yori, yo'rē (Rus.) r.
Yosemite, yo-sem'i-te (U. S.)
Youghall, ya'hầl or yal (Ir.)
Youghiogheny, yo-ho-ga'ni (U. S.)r.
Ypane, e-på'ne (S. Am.)r.
Ypres (French) or Ypern (Flemish),

é'per, i'pern (Bel.)
Ypsilanti, ip-si-lan'ti (U. S.)
Yrieix, St., san-te-re-à' (Fr.)
Yser, e-sár' (Fr.)r.
Yssel, is'sel (Neth.) r.
Ysselmond, is'sel-mond (Neth.)
Yssengeaux, ēs-son-go' (Fr.)
Ystad, ù'stad (Swe.)
Ystwith, ist'with (Wales) r.
Ythan, ith'an (Scot.) r.
Yucatan, yö-kä-tan' (Mex.)
Yukari Sobla, yö-kä'rē so'hlá (Rus.)
Yukon, yy'kon (N. Am.)r.
Yümnan, yün-näu' (China)
Yunquera, yön-ke'rä (Sp.)
Yuritala, yö-re-talà (Rus.)
Yuthia, yö-thyá' (Burm.)
Yuzgat, yöz'gat (Tur.)
Yverdon, 7-var-don' (Switz.)
Yvetot, év-to' (Fr.)
Yvorne, e-vorn' (Switz.)

X.

[ocr errors]

(For most Spanish names in X see

under J.) Xalapa, chá-la'pa (Mex.) Xamiltepec, cha-mel'te-pek (Mex.) Xanten, ksän'ten (Ger.) Xarayes, sha-ra'yas (Braz.) dist. Xativa, cha-tê và (Sp.) Xavier, San, sán cha ve-ar (S. Am) Xenia, ze'ni-a (U. S.) Xenil, che-nel' (Sp.) Xeres, cher-es' (Sp.) Xingu, shën'go (Braz.) r. Xulla, ksöllä (East. Arch.) isls.

Y.

Zagazig, zä-ga-zēg' (Eg.)
Zagora, za'go-ra (Tur.)
Zahringen, tså'ring.en (Ger.)
Zalamea, tha-la-me'l (Sp.)
Zalankoi, za-lanko-ė (Rus.)
Zalathna, zo-lot'no (Transyl.)
Zaleszcyki, zä-läsh-che'kė (Aust. Gal.)
Zambezi or Zambesi, zam-be'zi (Al.)
Zamora, thä- mö'rå (Sp.); så-mo'ra

(Mex.)
Zancara, thän-kü'rå (Sp)r.
Zanguebar, zan-gå-bar (Al.)
Zanskar, zans-kär' (As.)
Zante, zan'tă (Gr.) isl.
Zanzibar, zan-ze-bär (A1.)
Zapatosa, sä-pa-to'sa (Col.)l.
Zara, tsa'râ; Ital. pron. dza'rti (Dalmat.)
Zarafshan, za-rif'shan" (Sib.)
Zarskoe-Selo, tsär'sko å-så-lo" (Rus.)
Zaruma, så-ró'ma ($. Am.)
Zbarasz, zba'çásh (Aust. Gal.)
Zea, ze'a (Gr.) isl.
Zebayer, za-ba'yár (Red Sea) isls.
Zebid, za-bed' (Ar.)
Zeeland, zå'lant (Neth.)
Zehdenick, tsá'de-nek (Prus)
Zehree, zech-rē' (Belooch.)
Zeijst, zâ'ist (Neth.)
Zeila, zå'la (Af.)
Zeitun, Zaton (Gr.) g..
Zelaya, se-li'ya (Mex.)
Zellerfeld, tsăl'ler-felt (Ger.)
Zelline, tsál-lē'na (It.).
Zempelburg, tsa m'pel-borg (Irus.)
Zemplin, zem-plen' (Hung )
Zenjan, zán-jän' (Per.)
Zerafshan, ze-räf'shan" (Sib.) T.
Zerbst, tsarbst (Ger.)
Zernagora. See Zrnagora.
Zevenaar, zá've-nar (Neth.)
Zevenhuizen, zā-ven-hoiz'en (Neth.)
Zeyla, zā'la (Al.)
Zezere, ză-ză'ra (Port.)r.
Zibello, tse-bal'lo (It.)
Ziegenhain, tsé'gen-hin (Ger.)
Zillerthal, tseller-tal (Tyrol)
Zimmerwald, tsēm'mer-valt (Switz)
Zips, zēps (Hung.)
Zirez, zerts (Hung.)
Zirknitz, tsērk’nets (Aust.)
Zizers, tse'tserz (Switz.)
Zlatousk, zla-tosk' (Rus.)
Zloczow, zlo'chov (Aust. Gal.)
Znaim, tsnim (Aust.)
Zoest, zost (Neth.)
Zofingen, tso'ting-en (Switz)
Zondereinde, zon'der-in-de (8. Al.)

mts.
Zonnebeke, zon-da-bākā (Bel)
Zonzonate, son-só-vä’te (Cent. Am.)
Zorita, thổ-rẻota (Sp )
Zouga, zö'ga (S, Af)r.
Zrnagora, cher-nag'o-ra (Eur.)
Zsambek, zham'bek (Hung.)
Zubia, La, la tho'bé-a (Sp.)
Zug, tsog (Switz.)
Zuider-Zee, zoi'der-ză (Neth.)
Zuidlaren, zoidla-ren (Neth.)
Zujar, tho-chår' (Sp.)
Zulia, söʻleå (Venez)
Zullichau, tsol'le-chou (Prus.)
Zülpich, tsul'pech (Prus.)
Zululand, zo'lo-land (S. Al.)
Zundert, Groot, gröt zun'dert (Neth.)
Zurgena, thör-che'na (Sp.)
Zürich, tsûrech (Switz.)
Zuruma, zy-ro'mà (Braz.) r.
Zutphen, zut'fen (Neth )
Zuyder-Zee, zoi'der-ză (Neth.)
Zvornik, zvõr'něk (Tur.)
Zwarte-Berg, zvär'te-berg (S. Af.) mt.
Zwartesluis, zvår'te-slois (Neth.)
Zweibrücken, tsvi'brak-en (Ger)
Zweisimmen, tsvi'sem-men (Switz.)
Zwellendam, zvel'len-dam (S. AL)
Zwickau, tsvěk'kou (Ger.)
Zwijndrecht, zvīn'drecht (Neth.)
Zwittau, tsvēt'tou (Aust.)
Zwittawa, zvět-ta'vä (Aust.)
Zwolle, zvol'le (Neth.)
Zwyndrecht, zvin’drecht (Bel.)
Zydaczow, zė-dach'ov (Aust.)
Zyghur, zi-gur (Ind.)
Zyria, zē'ri-a (Gr) mt.
Zytomir, zhot-o-mēr' (Rus.)

Zaandam, zän'dam (Neth.)
Zaandijk, zan'tlik (Neth.)
Zabacano, zä-bä-kä'no (W. Af.)
Zabara, za-bä'ra (Ar.) mt.
Zabern, tsä'bern (Ger.)
Zacapa, sä-kä'på (Cent. Am.)
Zacatapeques, sa-kätä-pe-kes' (Cent.

Am.)
Zacatecas, så-kä-te-käs' (Mex.)
Zacatula, sä-ka-to'la (Mex.)
Zacualpan, sa-kwal-pan' (Mex.)
Zafaran-Boli, za'fa-ran-bo'lē (Tur.)
Zaffarano, tsäf-fa-ra'no (It.) c.
Zagarolo, dzä-gå-rölő (It.)

Yablonoi, yäb-lo-nö'ē (Sib.) mts.
Yadkin, yad'kin (C. S.)

Fāte, fär, fat, fall;

j, job; y, yes;

mē, met, hér, golden; pine, pin;
TH, then; th, thin; zh, azure.

note, not, möve;
French, vûe, but;

tub, bull;
bleù, neuf;

oil, pound;
n, on

ch, chain; g. go; German, ch, nacht

FOREIGN WORDS

WHICH FREQUENTLY FORM PARTS OF GEOGRAPHICAL NAMES,

WITH EXAMPLES OF THEIR USE.

Å (Sw.), river, as in Torneå.

Bischof (G.), bishop; Bischofsheim, bishop's Foo (Chinese), first-class city; Tse-nan-foo. Aa (Dan, and D.), river, as Groote Aa, great home; Bischofzell, bishop's cell.

Frey, Frei (G.), free; Freiburg, free castle or river (Holland).

Blanc, Blanche (Fr.), white; Mont Blanc; town. Ab or Aub (Per.), water; as Doab, two rivers; Dent Blanche, white tooth (inountain peak). Fried, Frieden (G.), peace; Friedland, land Punjaub, five rivers.

Blanco (Sp.), white; Cabo Blanco, white of peace. Abad (Per. , Hind., &c.). house, town; as Ak cape.

Fürst (G.), prince; Fürstenwalde, prince's barabad, town of Akbar; Hyderabad, town Bocca (It.), Boca (Sp., Pg.), mouth; Boca wood of Hyder.

Chica, little mouth. Abbas (Per.), father; Abbasabad, paternal | Borg (Sw., Dan.), castle; Aalborg, eel town; Gamla (Sw.), old; Gamla Karleby, old Charlestown or abode. Frederiksborg.

town. Aber (Celt.), mouth of a river; Aberdeen, Bosch (D.), wood; Hertogenbosch, duke's Garh, Gurh, Ghur (Hind.), castle; Futtentown at the mouth of the Dee; Aberavon, wood (Bois-le-duc).

gurh, fort of victory. mouth of the Ayon.

Bouroun or Bournú (Turk.), cape; Narat Gawa (Japanese), river; Sakada-gawa; SinAdel (G.), noble; Adelsberg, noble's moun Bourun, cape of firs.

ano-gawa. tain; Adelsheim, noble's home.

Bruck, Brück (G.), bridge; Innsbrück, the Gebirge (G.), mountains; Riesengebirge, Agoa (P), Agua (Sp), water; Agoa Fria, bridge over the Inn; Zweibrücken, the two giant mountains. cold water; Aguas Calientes, warm waters. bridges.

Ghaut, Ghát (Hind.), a mountain pass, also a Ain (Ar.), a spring; Ain Moosa, spring of Brugg (Swiss), bridge; Glattbrugg:

landing-place or flight of steps on the side Moses.

Brunn, Brunnen (G.), well; Schönbrunn, of a river. Ak (Turk.), white; Ak-Serai, white palace; beautiful well.

Giri (Hind.), mountains; Nilgiri (Neilgherry), Ak-su, white river.

Bueno, Buena (Sp.), good; Buenos Ayres, fine blue mountains. AI, El (Ar.), the or a; Alcantara, the bridge; airs; Buena Vista, fine view; Buenaventura, Gora (Slav.), mountain; Czernagora, black Alcazar, the palace. good luck.

mountain (=Montenegro). Allah (Ar.), God; Allahabad, town of God. Burg (G.), castle, fortified place; Rothenburg, Gorod, Grad (Slav.), town; Novgorod, new Alp, Alb (Celt.), an elevated place; Alpnach, red castle; Augsburg, castle of Augustus. town. high waters.

By (Dan.), town; Sundby, town on the sound; Graf, Grafen (G.), count; Grafenberg, count's Alsó (Hung.), lower, opposite of Felsö, upper; Ashby, ash town; Kirkby, church town.

hill. Alsó Lendva.

Grande (Sp., It., Pg.),great; Rio Grande, great Alt (G.), old; Altdorf (or Altorf), old vil. Caer, Car (Celt. ), fortified place, fortified river. lage; Altenkirchen, old churches.

town; Caer-Caradoc, fort of Caradoc or Groote (D.), great; Groote Aa, great river. Alta, Alto (Sp., It., Pg.), high; Tierra Alta, Caractacus; Carnarvon, fort in Arvon. Gross (G.), great; Gross - Glogau; Gross - Bi. high land (Sp).

Casa (Sp.), house; Casas-Grandes, the great beran. Ard (Celt.), high, height; Ardglass, green houses.

Gunong (Malay), mountain; Gunong Tebur; height; Ardnamurchan, height of the great Cerro (Sp.), mountain-peak, rugged hill; Gunong Api. headland.

Cerro de Pasco. Arl, Adler (G.), eagle; Arlberg, Adlerberg, Chang and Chung (Chinese), middle; Chang. Hafen (G.), Havn (Dan.), port; Bremerhafen, eagle's mountain.

choo-foo; Chang-chuen. Arroyo (Sp.), rivulet; Arroyo de Puerco, riy Chow (Chinese), island, second-class city;

port of Bremen; Kjöbenhavn, merchant's

haven (Copenhagen). ulet of the hog.

Hang-chow.

Hai (Chi.), sea; Wlang-hai, Hoang-hai, yelAu, Aue (G.), meadow; Reichenau, rich Cidade (Pg.), city; Cidade do Recife, city of

low sea. meadow; Goldene Aue, golden meadow. the reef.

Ham, Hamn (Sw.), port; Carlshamn, Charles's Aven, Avon (Celt.), flowing water; Avonmore, Cima (It.), mountain-peak; Cima Nove, new haven. great water; Strathaven, valley of the peak.

Haus (G.), house: Neuhaus, new house; Oberriver. Citta (It.), city, town; Citta-di-Castello, town

hausen, upper houses. of the castle.

Havn (Dan.), port. See Hafep, Ham. Bab (Ar., Chal.), gate, court; Bab-el-Mandeb, Ciudad (Sp.), city; Ciudad Real, royal city;

Hegy (Hung.), mountain; Hegy-allya. gate of tears. Ciudad-Rodrigo, city of Roderick.

Heilige, Heiligen (G.), holy, saint; HeiligenBaba (Turk.), father; Babadagh, father moun. Civita (It.), town; Civita Vecchia, old town.

stadt, holy town. tain.

Col (Fr.), pass, elevated pass; Col de Géant, Heim (G.), home (=E. -ham); Bischofsheim, Bach (G.), brook, rivulet; Erlenbach, alder giant's pass.

bishop's home. brook; Fischbach, fish brook; Schwarzen Croce (It.), cross; Santa Croce, the holy cross.

Hinter (G.), hinder, lying behind; Hinter bach, black or dark brook.

Croix (Fr.), cross; Sainte Croix, the holy Rhein, the name of a head - water of the Bad (G.), bath; Baden, the baths; Carlsbad, cross.

Rhine.
Charles's bath.
Cruz (Sp.), cross; Vera Cruz, the true cross;

Hissar (Turk.), castle; Ak-Hissar, white castle; Bahia (Sp., Pg ), bay: Bahia de Todos or Santa Cruz, the holy cross.

Kara Hissar, black castle.
Santos, bay of all saints.
Cumbre (Sp.), mountain peak; Cumbres Al-

Ho (Chinese), river, canal; Hoang-ho, yelBahr (Ar.), sea, river; Bahr Lut, sea of Lot, tas, the high peaks.

low river; Pei-ho, white river. the Dead Sea; Bahr-el-Abiad, the white Czerna, Czerny, Cherni (Slav.), black; Czerna

Hoang (Chinese), yellow; Hoang-ho, yellow river (White Nile). gora, the black mountain (= Montenegro);

river; Hoang-choo, yellow town. Bal or Bally (Celt.), town; Ballinderry, town Czernamore, the Black Sea.

Hoch (G.), high; Hochkirch, high church; of the oak wood; Ballyelare, town on the

Hochberg, high mountain. plain; Ballachulish, town on the strait. Dagh, Tagh (Per., Turk.), mountain or moun Hof (G.), court, farm, estate; Hof-wyl. Banya (IIung.), a mine; Banya-Nagy, great tain-range; Baba lagh, father mountain. Hohe (G.), height; Hohenzollern, the height mine; Banya-Felsö, upper mine.

Dal (Dan., Sw.), valley, dale; Dal Elf, valley of the Zoller family. Bar (Hind.), country; Malabar, mountainous river.

Holm (Sw., Dan.), small island; Bornholm, country.

Dam (D.), dam; Amsterdam, the dam of the island of Burgundians. Bazar, Basar (Turk.), market town; Novi Amstel; Rotterdam, dam of the Rotte. Hondo, Honda (Sp.), deep; Rio Hondo, deep

Bazar or Yeni-Bazar, new market town. Daria, Darya (Per.), sea, river; Amu Darya, river. Beau, Bel (Fr.), beautiful; Beaulieu, beauti Sir Darya ful place; Belmont, beautiful mountain. Diva, Din (Hind.), island; the Maldives, Lac

Île, Isle (Fr.), island; Belleisle, beautiful Bela, Bielo (Rus.), white; Belgrade, white cadives. town; Bielaya, white stream.

island; Lisle (l'isle), the island. Dun (Celt.), fort; Dundee, the fort on the Tay. Beled, Bilâd (Ar.), country, town; Biledul

Inver (Celt.), mouth of a river; Inverness,

mouth of the Ness. gerid, country of dates.

Eisen (G), iron; Eisenberg, iron mountain; Bello, Bella (It., Sp., and Pg.), beautiful; Eisenstadt, iron town.

Irmak (Turk.), river; Kizil-Irmak, red river

(the ancient Halys). Portobello, beautiful port.

El, Al (Ar.), the or a; El Kantara, the bridge. Ben (Celt.), hill; Ben More, the great hill; See Al. (El is also Spanish for the.)

Isola (It.), Isla (Sp.), Ilha (Pg.), island; Isola

Bella, beautiful island; Ilha Grande, great Ben Cruachan, the cone-shaped mountain; Elf (Sw), river; Göta-Elf; Dal-Elf, river of

island. Ben Macdhui, mountain of the black sow. the dale. Bender (Turk., Per.), port; Bender-Abbaz Eski (Turk.), old: Eski-Hissar, old castle; (Persia).

Eski-Stambul, old Constantinople.

Jebel, Djebel (Ar.), mountain; Jebel Moosa, Berg (G.), hill, mountain; Carlsberg, Charles's

mount of Moses, the modern Arabic name hill; Königsberg, king's hill; Schwarzen Feld (G.), field; Feldkirch, field church; of Mt. Sinai; Gibraltar, corrupted from berg, black hill. Hirschfeld, field of the stag.

Jebel al Tarik, mount of Tarik. Beth (Heb.), house; Bethel, house of God; Fels, Felsen (G.), rock; Drachenfels, dragon Jeni (Turk ), new. See Yeni. Bethhoron, house of the hollows; Bethle rock.

Jezireh (Ar.), island: Al Jezireh, the name hem, house of bread.

Felsö (Hung. ), upper; opposite of Alsó, lower; of the region between the Euphrates and Bhúm, Bhoom (Hind.), land, country; Bir Felsö Lendva.

Tigris. bhúin, land of heroes.

Fjeld or Field (Dan.), Fjäll (Sw.), mountain, Bir (Ar.), well; Bir-es-Seba, well of seven mountains, as the Drovrefjeld, the Fille Kafir (Ar.), infidel; Kafiristan, land of in

« AnteriorContinuar »