Imágenes de páginas
PDF
EPUB

1

28nmpoδottes"Αρκτου, ποσίν δε τάδε παρθένος κυρώ,

"Έχουσα λαμπρόν χειρί Δήμητρος ταχυν.

Μεταξύ δ' άτρων τών δε κυκλoύται τύποις.
Ωμου μεν αρκτούροιο δεξιού πέλας
Στέφανος, υπερθέν τ' άφιος, δεν φέρει χερι
Οφιούχος, άρκτου δ' εν κυκλούμενος ποσίν
'Οπιθίοις εν βήμασιν κάται λέων.
Μέσαις δε θεριναϊς έν τροπαϊσι καρκίνος
Διδύμοις ένερθεν προθίων κείται ποδών.
Κεφαλήν δ' επ' αυτήν αρματελάτης, ποδι
Ταύρου κέρατί τα δεξιά στηρίζεται,
'Λαιώ δ' εν ώμω Ζηνός άιξ έξι τροφος,
"Ην αυτός άςροις εγκαθίδρυσεν καλώς
Θρόνων κρατώτας ουρανό σκηπτουχίας.
"Εριφος δε ταύτης νερθεν ειληχεν τόπο
Καρπού κατ' ακρας χειρος ηνιοσρόφου
"Αρκτου δε μικράς ες τον έχατον πόδα
Κηφεύς τριγώνου τάξιν εξεργάζεται,
'Ορνίθα χερι δεξιά θηρώμενος,
Πτέρυγα δ' υπ' αυτήν ίππος ιθύνει ποδα,
Μέσκις γε χώρες, ιχθύων, ορώμενος.
"Ας ρων δε τών πριν τών τε των ειρημένων,
"Οδ' εξιχνάται και πεπλήρωται, τόπος.
"Εμπροσθε κάται Κασσιέπεια Κηφέως,
Αυτό 9ο Περσεύς ωκύς εθ' άρπην έχων,
πόδας τιθείς νώτοισιν αρματηλάτου.
Ιππω συνέπτους’ Αιδρομέδα τον κράτέχει
Τον αυτόν ίππον γασρί κοινόν αςέρα.
Μεταξύ δ' όρνιθός τε τ8 τ' εν γούνασι
Λύρα τέτακται προς μέσον δε τούμπαλιν
Προς αντολάς τε των δε Δελφίνων δέμας.
Ιππου τε κεφαλή πλησίον, φαντάζεται.
Υδωρ χέοντα δ' υπερθεν, αιγόκερως έχει
Ουραν παρ' αυτήν, εξικνούμενος καρα.

1

Δελ

Empedokles

Δελφίς δ' υπερθεν, οίςός, κλετός 9' ομού.
Αυτός, δράκοντα, δ', εν διπλαϊς χερσί κρατών
Οφιουχός εςιν, αλλα όρα δε γε κάρτα
Στεφάνω συνάπτειν, νέgθεν εξικνούμενος,
Τούτοις μεν ούν βόρειος ώριςαι τόπος,
Το προς νότον δε τήνδε την τάξιν κρατά,
Υπ' αυτόν κέντρον Σκορπίου, βωμος τέως.
Χηλαϊς δ' υπ αυταίς, Σκορπίου τι σώματα
Τα πρόθε Κενταυροια φαίνεται μέλη,
Nέρθει χερούν δε τάδε θηρίου δέμας,
Έμπροθίοιν δε τοξότου χερούν ύπα
Δινωτός άςρων κύκλος αμφελίσσεται.
'Ενθεν δε άλλος κύκλος δε κικλήσκεται
Ο νότιος, ιχθύς τ’ άλλος έθ' δρώμενος.
Υδρα δ' υπ' αυτήν παρθένον λέοντα τε
Μέσον, προς αυτόν καρκινον δε, κράτη έχει
"Ουραν δε, Κενταύρα προς οπισθίους πόδας"
Καμποϊς δ' υπ' αυταίς, εσίν ένσημος μάλα
Κρατής, κόραξ τε, προς τα Κενταύρου μέλη.
"Ιδοις δ' άν, Ωρίωνος εξ αριστερών,

Ποταμόν ποσί 9 υπ' αυτoίσιν, ώκύπoυν λαγών,
"Ος λαμπρόν αυγείς σήριον φεύγει κύνα.
Κυνος δ' όπιθίοις πελάζεται ποσί,
Πηδάλιον ασης τ' εξαναρρίπτον φλογί
Μέλεσι συνάπτει και πεπλήρoται τόπος.
Ταύρου δε δεινον προς πόδ' εντείνων χέρος
Λαμπροίς εν άςροις λαμπρός Ωρίων μέγας,
Διδύμοισι προτείνει χώρα δεξιέμενος"
Προκύων δε, χειρος δεξιάς έσιν πέλας,
Κρίας 9' υπ' αυτόν, ιχθύων τα σώματα.
Παρ ούς εκνειται κήτος" εν πρώτοισι δε
Σύνδεσμον ιχθύς κοινόν έχουν ασήρα.
Τοιάδε τάξει χηματίζοντάστρες,
Θεών βροτοίσι την χάριν δωρουμένων.

και 5

*Ειτ'

Empoδottes, "Έιτ’ ούν αμήτης Πάλλας ώρισε βροτοίς,

"Έ.9' ήλιος τηλοιπόν αςέρων θέσιν,
Θεών το μηχάνημα, πάντας δ' εν βραχά
Φράσαι βρότειος ουκ άν εξεύροι νόος.
" A9ρει δε κόσμου τα δέ τ' αιώνες δρόμο».
Ως εν διες 9μησεν αυτουργός φύση,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

A r a t u .

Uratus.

Diefer Dichter lebte zu Anfange des 38ften Jahrhuis derts, und war aus Solis, bem nachherigen Pompeiopolis, in Cilicien gebürtig. Jhn Heranlagte der macedonische Ko nig Antigonus zu dem astronomischer, und zum Theil astro: logischen Gedichte, Phaenomena, welches wir noch von ihil haben, und wovon, außer dem Germanikus Çafar und Avienus, auch Cicero in seiner frühen Jugend eine lateinische Uebersegung in Versen verfertigte, wovon nur noch ein: zelne Bruchstücke da sind. Es fehlt auch diesem Gedichte an Belebung und Mannichfaltigkeit. Den meisten Werth hat der hier folgende Eingang desselben. Von der unten ste: henden lateinischen Uebersegung find nur die mit Stursivídyrift gedruckten wenigen Stellen vom Cicero; das Uebrige ist vom Grotius ergänzt.

[merged small][merged small][ocr errors]

Ab Tove Mufarum primordia: semper in ore Plurimus ille hominum est, qui compita numine

magno
Conciliumque virûm complet, pelagusque profun-

dum,
Et pelagi portus. Fruimur Jove, et utimur omnes.
Nos genus illius; nobis ille omine laeto,
Dextera praefignat, populumque laboribus urget,

Con,

Iratus. .

[ocr errors]

Μιμνήσκων βιότοιο. λέγει δ' ότε βώλος αρίση
Βασί τε και μακέλησε λέγει δ' ότε δεξιαι ωραι,
Και φυτα γυρώσαι, κυ σπέρματα πάντα βαλέθαι.
"Αυτός γαρ ταγε σήματ' εν ουρανώ έσήριξεν,
"λσρα διακρίνας. έσκέψατο δ' εις ενιαυτόν
'Αγέρας' οίκε μάλιςα τετυγμένα σημαίνoιεν
'Ανδράσιν ωραων, όφρ' εμπεδα πάντα φύωνται.
Το μιν αεί πρώτόν τε και ύσατον ίλάσκονται.
Χαίρε πάτερ, μέγα θαύμα, μέγ' ανθρώποισιν όνειας,
'Αντος και προτέρη γενεή. Χαίροιτε δε Μούσαι,
Μειλίχιοι μάλα πάσαι" έμοί γε μεν αςέρας απάν
Ει,θέμις ευχομένω, τεκμήρατε πάσαν αοιδην,

“Οι μεν ομώς πολέες τε, και άλλωδις άλλοι εόντες,
'Ουρανώ έλκονται πάντ' ήματα συνεχές αιά.
Αυτας όγ' ουδ' ολίγον μετακίσπεται, αλλά μάλ' αύτως.

[ocr errors]

Consulat ut vitae: quando sit terra ligoni
Aptior, aut bubus, monet, et quo tempore par fit
Aut ferere, aut feptas lymphis afpergere plantas.
Iple etiam in magno defixit lumina mundo,
Ordine quaeque luo, atque in totum providus an-

num

Astra dedit, quae nos moneant, qua quaelibet

hora
Apta geri, certa nascantur vt omnia lege.
Idem ergo primus placatur, et ultimus idem.
Magne pater, magnum mortalibus incrementum,
Progenies prior, et dulces ante omnia Mulae,
Cuneti una salvete mihi, et dum fidera canto,
Si ius fasque finunt, longum deducite carmen.
Caetera labuntur celeri coeleftia motu,
Cum coeloque fimul no&tesque diesque feruntur;
Axis at immotus nunquam vestigia mutat,

Sed

« AnteriorContinuar »