Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[blocks in formation]

φαιδρόνoυν "Ιακχον, "Ίακχον έλαι
εύφρονες πέμπουσιν, "Ιακχον ωδαίς,
μυρτίνοις κλάδοισι, και αγλάω στέ-

φουσαλαλάτω!
πά και δε πα πoχ, ώστε μέλισσ', άωτος
ασμάτων θύνει λόγον ; ιστίον χρη
στελλόμεν" νεον δε προσέπτατ' είδος,

ού τι με σιγαν
χρη θεώ σεμνον βρέτας" ου βλέπεις ως
μόνον ουκ εν χείλεσιν εγκαθίσδει
έμπνεoν ψυχής μένος και αμπί δ' αύταν

άμμιγα κώροις
παρθένων χοροστασία, λύρας τε
αμπελίσσεται μελιγάρυς ήχή ;
α φίλης άγαλμα θεάς, τίς αν ποκ

ώετάτιμον,
δυσθέατον ώς, οράαν σ' ενεχθέν
ταλόθ' ες γάν αλλοδαπών και όμως δ' ουχ
εστιάς άτερθ' ιεράς λέλειψαι,

άν τόδε Κάμω
δώμα, και Μουσάν τριφίλατον οίκον
ευδίαν καρπώμενον" ή πάλαια
σίγ' έχει μυστήρια, κ' ούποτ' αυ Δα-

ματερος άλση
των πριν αρρήτων τελέων κρυφαίους
οργίοις γαθάσεται» ούποτ' αύθις
δρέψει αλπνίστοιο χλιδάς άωτον

ληγε δ' αχρείου
λήγε, Μοϊσ', οδύρματος άλλος αμών
γάν εποπτεύει θεος, ουδε πομπαίς
βουθύτοις τ' αγάλμασι μυστικών γέ-

γηθεν εορτών.
Κήνος ου τοιαύτα φιλεϊ, το δ' αιπυ
ώρανώ ναίων βάθος, ευσεβεία
κανδίκων θυώδεσιν ήτόρων αγ-

άλλεται ευχαίς.

- Vid. Pind. Pyth. 10, 82.

ο άγαλμα. Simulacrum Cereris Eleusine deportatum et apud bibliothecam nostram depositum.

• Let my prayer be set forth before thee as incense. Ps. cxli. 2.

LATIN ODE.
By Henry Mildred Birch, of King's College.

Illo Virgilium me tempore dulcis alebat

Parthenope studiis florentem ignobilis oti.
Suave est per umbras et violaria
Auræ incubantis læta teporibus,
Per prata, ridentesque cæli

Temperie meliore valles,
Errare visu non inamabili
Captum. Quis, o me quis, prope littora
Baiana, non ignota ludis

Nereidum, citharæque et undæ
Admurmurantis conscia risuum'
Ponat volentem, quà tacito vagans
Mærore contempler caduca

Fana", tui mutilos furoris,
Veseve, testes; saxaque luridâ
Suffusa flammâ mirer, et æquoris
Fluctus inaurantem supremos

Occiduo Phaethonta curru !
Salve alma tellus, tuque vacantium
Jocis Amorum, tu facili pede
Bacchata Sirenum, lyræque

Parthenope studiosa nutrix ;
Utcunque luges irreparabilem
Ævi ingruentis fassa superbiam,
Utcunque fulgentes columnas

Et citreas violavit ædes
Tristis vetustas, at tibi sunt juga
Myrto et rosetis consita, sunt agri
Injussa" vernantes; rubescit

Vitis adhuc; nec amena priscâ
Sede exulavit Phantasis aureâ
Dulcedine opplens omnia, seu Dryas
Montes apricos, seu venustâ

Nais aquas celebret figurâ.
O apta sedes quam coleret pio
Ardore vates", seu calami sonos
Mirata rideret protervo

Alma Ceres6 comitante Baccho,
Faunusve junctis iret Oreasin,
Interque rupes et cava montium
Panis repercussos jocosâ

Voce sonos iteraret Echo;

1

κυμάτων

ávýp.ouov yélaoua.- Æsch. Prom. 89. 2 Herculaneum. 3 Sirenum dedit una suum et memorabile nomen.--SIL. 12. 33. Injussa. Græce pro injussè.

Virgilius. 6 Vide Georgica apud initium.

[ocr errors]

5

Sive insolenti ductus imagine
Gestiret acer spiritus evagans?
Terrena', sublimem volatum

Præripere, ambrosiosque fontes,
Semperque fulgens purpurex jubar
Lucis tueri credere, et insulas
Lustrare discretas ! Sed audin'

Mota chelys graviore plectro
Tumultuatur? protinus et loca
Formidoloso mersa silentio
Grassatur obtutu pererrans,

Tartareasque domos, et antra
Pallentibus nono invia Manibus,
Nigrisque densam vorticibus Styga, et
Horrore præsago futurum

Attonitus speculatur ævum !
Ille, ille, Averni luce carentia
Stagna, et Sibyllæ sortilegum nemus
Cumasque, Circæâque fraude

Nota videt juga! Sed quid ultra
Finem vagamur ? Nos nihil attinet
Tentare chordas, quæ sibi debitum
Poscunt honorati Maronis

Ingenium, tenuemque grandi
Certare-fas te magna sonantium
Princeps virorum, fas modo sit pio
Donare fletu_fas amatam

Laude novâ decorare terram!
Quid si, caducum quidquid erat, rapax
Delevit ætas ? Non vel adhuc tuo
Dediscit erepti sepulcro

Parthenope, nova liliorum,
Vernasque, lauroslo inter et ilices,
Infundere auras; dum vigil assidens
Irrorat æternâ relictas

Mnemosyne lacryma favillas.
Ergo et colendos admonitus loci,
Et flebilem urnam, sæpius ambiens
Sub noctis obscurum viator

Relliquiis amat immorari;
Nec tu, Caledon", tam genialia
Arva, et latebras has patriâ domo
Mutare nolebas, morantis

In placidâ regione (credo)
Ardens Camænæ spargier halitu,
Fractumque vitæ robur, et ingenî
Sensim recedentis vigorem

Hesperio recreare cælo.

? Ita fere “evaganti fræna."--Hor. Od. iv. 15. 10. 8 Terrena “terrestres res."

• Non invia, per Litoteta "Pervia." 10 Vid. Eustace's Classical Tour.

11 Sir Walter Scott.

Felix! profecto si tibi civium
Curæ fuisset, Parthenope, decus,
Sed, alma sedes, te potentem

Carminis, Aonidumque vocum,
Te blanda ridens Gratia, te decor,
Et ipsa cæli cærula, melleæ13
Duxere per jucunda pacis

In vitium residemque somnum,
Non ista quondam pollicitam tuis,
Cum masculorum pectora civium
Ardentis obstarent furori

Annibalis !! sed et illa corda
Fugere, et almi delicias soli
Instans 15 inultè carpere barbarus
Hostis, venenatum medullis

Hausit iners, ceciditque's, luxum.
Ah si! ille jam nunc cætibus et choris
Inter beatas additus insulas,
Si rursus invisens amatam

Parthenopen, nimiâ quiete
Dudum tacentem corriperet lyram et
Bene auspicato numine promeret
Laudesque virtutis, virûmque

Arma novæ socianda chordæ !
Si delicatis sensibus adderet
Invicta cordum robora, ut indoles
Diu soporatas veterno

Ingenuus stimularet ardor!
Sic forte rursus Pieris æmulas
Spirabit artes inter, et Italam
Prolem reviviscens ciebit

Fama patrum, meritæque laurus.

DULCE PERICULUM.
By Charles Sangster, of St. John's College.

«Ως, ρίψασπί, μ' όλείς γλυκερος κίνδυνοςαυτών !

τίπτε μάχην φεύγων ταύτ' ανόητα βοάς;
αλλ' όδε, μη μ' ενόχλει φεύγω, φεύγοντι γαρ, οιμαι,

των γλυκερών τούτων εστί πάλιν μετέχειν.”

ja

“ Thine was a dangerous gift when thou wert born
“The gift of beauty.”

"– ROGERS. 13 μελιτόεσσαν ευδιαν.-PIND. . 1. 98. 14 Vid Livius, lib. XXIII. cap. 1. 15 Ita, "instabant carpere.”—PROPERT. Lib. 1. Eleg. 20.

“Each in turn
“Each of thy charms possest,
“Forgot the battle on thy breast."--SOTHEBY.

16

SE SEQUITURQUE FUGITQUE.

By Charles Sangster, of St. John's College.
Aspectus primos inhians miraculaque urbis

Rusticus, heu ! loculum sentit abesse sibi :
Currit opem clamans, currit quoque vulgus amicum,

Currit et Autolycus, duxque comesque viæ.
Prævolat hic omnes-evanuit - Heus! bone, quæso,

Quid frustra expectas Autolycum reducem ?
Se sequiturque, fugitque; hâc tutior arte crumenam,

Crede mihi, abripuit furcifer iste tuam.

PORSON PRIZE.-SHAKSPEARE, Troilus 8

Cressida. Act 1. s. 3.
By Robert Andrews, of Pembroke College.
AGAM.

The ample proposition, that hope makes
In all designs begun on earth below,
Fails in the promis'd largeness : checks and disasters
Grow in the veins of actions highest rear'd ;
As knots, by the conflux of meeting sap
Infect the sound pine, and divert his grain
Tortive and errant from his course of growth.
Nor, princes, is it matter new to us,
That we come short of our suppose so far,
That, after seven years' siege, yet Troy walls stand ;
Sith every action that hath gone before,
Whereof we have record, trial did draw
Bias and thwart, not answering the aim,
And that unbodiedhigure of the thought,
That gave't surmised shape. Why then, you princes,
Do you with cheeks abash'd behold our works;
And think them shames, which are, indeed, nought else
But the protractive trials of great Jove,
To find persistive constancy in men?
The fineness of which metal is not found
In fortune's love: for then, the bold and coward,
The wise and fool, the artist and unread,
The hard and soft, seem all affin'd and kin :
But, in the wind and tempest of her frown,
Distinction, with a broad and powerful fan,
Puffing at all, winnows the light away:
And what hath mass or matter, by itself
Lies, rich in virtue, and unmingled.

Nest. With due observance of thy godlike seat,
Great Agamemnon, Nestor shall apply
Thy latest words. In the reproof of chance
Lies the true proof of men : the sea being smooth,
How many shallow bauble boats dare sail
Upon her patient breast, making their way
With those of nobler bulk !
But let the ruffian Boreas once enrage
The gentle Thetis, and, anon, behold
The strong-ribb'd bark through liquid mountains cut,
Bounding between the two moist elements,
Like Perseus' horse: where's then the saucy boat,
Whose weak untimber'd sides but even now
Co-rival'd greatness? either to harbour fled,
Or made a toast for Neptune.

« AnteriorContinuar »