Imágenes de páginas
PDF
EPUB

IDEM GRÆCE REDDITUM.
ΑΓ. "A του προτείνειν άφθόνως ελπίς φιλεί

εν τοις βρoτείων φροιμίοις βουλευμάτων,
ου καλλικάρποις εμμένει τάδ' έγγυαίς
εν γαρ πτυχαϊσι των άγαν υψίύγων
έργων ανάγκαι βλαστάνουσι δύσμαχοι,
ως γούν, αθροίσει συρροή τ' όπου, πλοκαι
βλάπτουσιν αισχρώς την πρίν υγιηραν πίτυ»,
διαστρόφοισιν εμποδίζουσαι πλάναις
το μηκέτ' αύθις αυ ποτορθώσαι φυήν.-
ουδ', άνδρες, ήδη νεόγoνόν τι χρήμ' έφυ,
ημάς μεν ώδε των πάροιθεν ελπίδων
μακραν λελείφθαι, καν βάθροις ούσης έτι
Τροίας, έτη περ επτα πυργηρουμένης.
και πάντα γάρ τοι των προτού πεπραγμένων,
όσοίδαμεν δέλτοισιν εγγεγραμμένα,
αντέσπασέν τε και παρήλλαξεν βία
η πείρα κωλύουσα μη τυχεϊν σκοπού,
μηδ', ής έδωκεν η τεκούσα φρών, τύπο
μορφής ασήμου δυσκρίτου θ' όμορροθεϊν.
τί δ' ούν, άνακτες, οία νυν σπουδάζομεν
δρώντες αισχύνεσθε και ταύθ' ηγούμενοι
ημών όνειδος, όντα γ' ουδέν άλλο, πλην
τας του μεγίστου Ζηνός άμβολας, ίνα
το καρτερείν άπριγδ' εν ανθρώποις ίδη:
ου δη το κάλλος έν μεν ευνοία τύχης
αμηχάνως ζητούσιν εξευρείν έχει
ο γαρ φύσιν γ' άσπλαγχνος εύψυχός τ' ανήρ,
χω μώρος, όστις τ' ήν επήβολος φρενών,
οι δ' ευ μαθόντες οι τε μη θνητών, τα δε
εύγναμπτα και τα σκληρά τηνικαύτά πως
άπαντ' αδελφα συγγενή τ' είναι δοκεί.
στυγνον δ' επειδή και ξυνωφρυωμένον
νωμώσα δαίμων όμμα, χείμ' όπως, βρέμει,
το τηνίκ' ούν το θείον, εκφυσών πέριξ
κοινόν τι φύσημ', ως αδηρίτη μένει
λικμού, τα κούφα τηλε νοσφίζει πνοή
βάρος δ' ότω μεν αρετή θ' ομού, τότε

πλουτουν πρόκειται χωρίς εμφύτω σθένει. NE. άναξ 'Ατρείδη, σην εναισίμως έδραν

θείαν σεβίζων, σκέψεται Νέστωρ λόγους
ούς υστάτους έλεξας εν τώ δυστυχεϊν
έλεγχος ανθρώποισιν αληθής ένι.
ουκ οίσθ', ακύμων εύτ' εκοιμίσθη σάλος,
όσαι μάταιαι κευτελείς άγαν σκαφαι
τολμώσι κόλπον ναυστολεϊν ευήνεμον,
ταϊς παντοσέμνοις ξυμμετάσχουσαι πόρου;
την δ' εύφρον' εί ποθ' ή Βόρειος ωμότης
θέτιν χολώσει', ευθέως αν είσίδους
ακήρατον σχήμευζύγου νεως βία
γύρων δια μπαξ οίδμάτων οδοιπορούν,
πεδάρσιόν τε θρώσκον αιθέρος τε και

πόντου μεταξύ, Πηγάσου δίκην λέγειν· η δ' υψίκομπος, ή μάτην αρμοί σαθραίς πλευρήσι σεμνους τλάσα μιμείσθαι τρόπους, , που δη στι, που νύν ευρεθήσεται σκαφή; αλλ' ή γαρ ίσθι ναυλόχους φρουρείν πτυχώς, ή τοι γενέσθαι ποντίω βοράν θεώ. .

LIST OF FRESHMEN.-1840.

KING'S COLLEGE.

SCHOLARS.
Percival J. Brine, I J. J. Bumpsted.

TRINITY COLLEGE.
NOBLEMAN.- Hon. A. Willoughby.
FEL. COMMONERS. R. Hooper
C. Bristed

H.J. Hotham
J. H. M. Sutton J. Irving
B. C. Noel

J. J. Jermy
W. J. J. Sinclair

G. W. King
PENSIONERS. G. B. Kingdon
R. Alexander F. R. Kite
C. B. Auber

H. M. Lower
S. S. Bateson W. J. Loyd
F. H. Bouring

W. W. Manning T. P. Broadmead C. J. Monkhouse J. Bunce

C. Morse
T. F. Buxton R. A. Mould
J. M. Campbell R. S. Nash
H. G. Cattley R. L. Newman
J. Cawood

H. G. Nicholls
C. Chandless G. A. Oldham
C. W. Clarke W.Oliver
W. G. Clark M. H. Parkyns
H. Cletan

D. J. Paterson
A. Coope

F. F. Pinder G. H. Cooper

C. Platt J. Cooper

Hon. W. Ponsonby
F. S. Cottance T. 0. Powlett
W. F. R. Cowell M. Prichard
R. A. O. Dalyell G. K. Priestley
M. Davies

L. Pritt
R. B. Dundas H. W. Pym
L. C. Edwards C. E. Robinson
W. B. Ellis T. Rogers
H. M. Faulkner S. M. Rolleston
N. V. Fenn

C. Russell
J. Fife

H. D. Y. Scott F. Gatton

H. H. Seymour R. J. Graham H. B. Sharpe W. Green

W. Sharp R. J. Greenlaw G. H. Simcockes G. J. Gurney R. Skipwith A. K. E. Hamilton S. G. Smith W. Hayward J. P. Snow T. Hedley

J. Stainton F. W. Heygate A. Steuart A. B. Hemsworth S. N. Stokes A. Heslop

F. E. B. Swann F. J. Hobart

R. Thornton W. S. R Hodson J. N. Townshend J. Holmes

R. B. Wade R. J. Hood

E. Walker

G. 1. Wallas

SIZARS.
H. W. Walrond W. Dixon
W. N. Warren G. P. Harris
A. Watson

T. J. Hughes
T. S. Western G. A. Jones
T. E. Whitby

H. Keary F. Wiggin

J. Richards
C. J. Willoughby J. S. Sabonadiere
A. H. Wrattislaw E. Sendall

W. C. Williams
ST. JOHN'S COLLEGE.
FEL. COMMONERS. R. W. King
J. H. Sweet H. T. M. Kirby

PENSIONERS. G. H. Law
H. T. Allestree G. Lawson
J. L. Alleyne A. Lighton
W. H. Andrews J. Margitson
H. E. Bennett J. M. Mason
J. J. Beresford T. V. Mellor
T. Blackburne A. A. Morgan
R. N. Blaker J. Motley
A. C. Bland

R. Naters
C. Brumell

J. Smith
J. Charlesworth H. P. Stedman
W. Chawner J. W. Stephen
A. Chisholm J. Stewart
J. G. Cookson G. Swindells
W. T. Cookson R. R. Tatham
H. O. Crawley

H. H. Tennant G. W. Cruttenden R. F. Tomkins H. M. Dixon T. Waddingham J. B. Dodd

J. Walker W. Ellis

R. W. Wheeler J. Fearenside R. Whittaker W. Fellowes

E. W. Wilkinson T. Field

F. P. Walcombe F. W. Fowler T. Wren C. T. Frampton J. H. C. Wright G. E. Freeman

SIZARS. J. Gorham

W. Barker S. Gray

H. A. Barrett
J. F. Greensmith E. J. Barrow
C. A. Hall

W. H. Clarke
G. W. Hemming W. Curtis
F. P. I. Heady W. C. Daire
s. Hiley

T. Dixon
J. F. Hinde

G. Frewer
W. H. Hire

C. Gutch
A. M. Hoare E. S. Leeding
G. V. Housman W. Murton
P. A. Hurt

J. O'Reilly
W. G. Jenkyn J. R. Parr
T. J. Keyes

F. W. Smith

G. F. Snowball R. Walls

SIZARS. J. A. Parkinson R. J. Staines J. E. Wilson

E. Heale

E. J. Porter
C. W. Underwood

QUEENS' COLLEGE.
ST. PETER'S COLLEGE.

PENSIONERS. G. W. Procter

W. C. Badger S. Seaman FEL. COMMONER. W. G. Jervis

D, Somerville

W. H. Budley D. B. Mouncey C. G. Nicholson

A. G. Davies L. F. Thomas PENSIONERS, W. H. Tapson

W. Davies

J. W. Thompson J. Best J. H. Thomas

D. Evans

E. F. Welldon W. G. Blake W. W. Walton

H. E. Forbes M. H. Whish
S. B. Byers
F. H. Wilbraham
R. Gaskin

SIZARS.
R. M. Chamney J. L. Wilson

E. H. Gregory

J. H. Bray F. Gisborne

SIZAR.

C. B. Harris
J. J. Woolley
J. Greenwood

A. Sharples

C. R. Hills T. N. Staley.
J. D. Hodgson

J. H. Pollexfen
CLARE HALL,

CATHARINE HALL.
PENSIONERS. C. Magnay

FEL.COMMONERS. F. S.W.C. Homfray M. Barker J. Mould

L. E. Mann J. P. Jones
H. P. Crease T. M. Richardson

C. F. Walker. J. Levett
T. Dikes
W. Sandford

PENSIONERS. H. Lister
R. W. Geldart G. N. Treweeke

J. Aldous

C. W. Palin H. Grassett G. R. J. Tryon W. Banks

T. M. Patey
J. Hicks

SIZAR.
J. Booker

T. Pyper
C. Hillman
A. Sells

W. Crowther W. Beade
PEMBROKE COLLEGE. W. Dowling

D. Sutcliffe.
L. Formby

SIZARS.
W. Rigg
PENSIONERS.

T. Gascoigne H. M. Millyan C. O. Budd

J. Wallas E. Day

R. A. Thompson. J. Yates

W. 0. Gilly R. M. Frost

C. Hardwick

SIZARS. H. J. S. Maine G. H. Mason

JESUS COLLEGE. H. V. Pickering T. W. Thompson FEL. COMMONER. N. P. Lathbury

H. Hotham. H. Linthwaite CAIUS COLLEGE.

PENSIONERS. T. P. Nunn FEL. COMMONER. W. B. Hopkins

J. Bell

E. Randolph R. A. Suckling W. K. Loftus

F. Fisher

E. Rushton. PENSIONERS. J. P. Martineau

CHRIST COLLEGE. H. B. R. Barker M. O. Norman

PENSIONERS.

J. C. Knott H. A. Baumgartner J. Raven

J. Barker

E. J. Lloyd A. L. Bromhead E. G. Riley

J. H. Buck

J. Lynes R. E. Brooke R. E. Robertson

W. Doria

J. Purchas
W. F. Charley
W. B. Trevelyan

W. H. Girdlestone P. M. Stedman W. R. W. Delacour W. G. Watson

G. Goodman B. Stent
J. T. Dove
T. Watson

J. H. Jones

G. F. Weston.
F. E. Dykes

J. C. Westropp R. King
F. T. Henery
R. C. C. E. Wilmot

MAGDALENE COLLEGE.
J. S. Hill
H. R. Woodhouse

PENSIONERS. T. J. G. Marsham T. D. Hilton

J. G. Child

H. E. Miles
TRINITY HALL.

F.J.C.deCrespigny J. Roberts

L. W. Denman T. Sutcliffe.
FEL. COMMONER.-T. J. Jermyn

C. H. Foster

SIZAR.
PENSIONER.-E. Reynolds

G. M. Hawkins J. M. Taylor
SIZAR.-H. H. J. D. Rodgers

T. B. Kewley
CORPUS CHRISTI COLLEGE.

EMMANUEL COLLEGE. FEL, COMMONER. J. Harrison

PENSIONERS, T. L. French
E. L. Bagshawe.
A. Hill

C, R. Andrews J. Gifford
PENSIONERS.
F. Kent

J. Bere

W. V. Greetham
H. Allenby
W. B. Killpack T. Byers

T. D. Jones
H. Bacchus
J. W. Leader

W. O. Cautley J. G. Nicholson
F. S. Barff
C. Maxwell

E. A. Darby J. E. Sabin.
C. W. Blathwayt P. L. Phillips

SIDNEY COLLEGE.
J. Burchell
G. C. Purchas

PENSIONERS. K. M. Knapp
W. Chamberlain
J. M. Rowley

F. W. Bromby H. Tarr
J. Clarke

H. J. Steventon T. C. Childs A. Turner.
H. T. Frere
F. Tonkin

G. T. B. Kingdom
J. Green
S. A. Walker

DOWNING COLLEGE.
J. Hall

C. R. Woolcombe. FELLOW COMMONER.-H. Studdy

« AnteriorContinuar »