Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

such is the case in measures 5.-9, 18, 19, 22, 23.

séméré

معدت ؛ فقلت secret measure ثمرت sere for ثمره سلامة ، رفعت = رفعة ، رخمت = رخمة ؛ فقلت measure معده

. لبت = عليه ، سلامت

8

(

root شكنى sakina for گا :ی cases

|
is substituted for

shehta مشوا ,'habitation' 1 root شكوى .[10-11

measures كبرى = كبرا، دعوی = دعوا ;'complait

§ 594. When the letter s is pronounced as I with ústún, it is called Short Elif (S$ 29c, 610); therefore in such

s: V : ,

[ocr errors]

§ 595. The Quadriliteral Infinitives have only one formula or measure; which is alles faqlélé the root being considered Vilis

; j zélzélé V 135 zélzélé: domain

" With the assistance of the Table of Verbal Measures given above find the measure and the root of each of the following words.

1
elzele earthquake
'
,
root زلزله :as

شعشع شسعة 1 .دبدب

.107

Exercise تعليم ۱۰۷

دبد به

Exercise 107.

۱

، ملت ۲ . جوار ، مال ، وجه حضور دیار حب، نقل ۱ ، تبعان، نقته ، ثراء ، زوج، نجيكت ۳ . لان خلام ، حقیقت .علامت ، بيضه ، نبات، دنیا ، آخرت، رسول ؛ . وت‘ طرف

، قلب ، جنت، وخدته

جسم ،سلطان ، ماء ، فقره 6 . سفينه . إله، شكران ، إنسان زیادہ وسوسه ۷ . بكاء حمد، قوت، رب the root being ,فقال naql is measured on نقل .KeyJ

because the first radical has an istan , and the ;نقل

6

Key. ,

, second, third radicals are quiescent. Para haqiqat is

because ;حقق 1

facilit , the root being فقيلت measured on

the first and third radicals have an ústún and the second has an ésré; after the second radical there is a servile s and after the third a servile .. dines séfiné a .

=

,faqilet فقبلت italia بكاء ت is substituted for

4 (591 $) فقال

، بكى۷ = rabi رب ، fara يره ، 1 faq تقل ؛ تبت1 فعال = نبات : وو 1 قات = وت ، ق1 ت . فعال = إله ؛ فيعات = سيرت ، فقالت = زياده ، فالى = تفوی

.Reading Exercise تعليم قرائت
.6

Psalm 84
;
Hymn

84بنی مزمور 6منی الهی

آرزولار بايعين جانم انه كوزل مسكنارل !

ومنار جمہورینی ثور وحبه دارنده ؛

کریم ربم!

قيل نوربخش نه لطین در حضوراثة !

وجهكى 13 ، مالی درد اگاه در یاسنده .

بزه یوب کورکر جینه بولديلر ملجا قوشار ٢

زمینده براز راحت . مذنبثا چوارنده ؛

حالت رجعتله کمی به قول یورغون راحت آرار

سب ایدرات 22 ، حبات 2 . بیت الله حولیسنده

8

(9

3

11

610

5

4

13

( 12

7

14

18

15

20

19

23

622

21

[blocks in formation]

Words. (1) 1. méskén house, court ($ 578). 2. nour light; houbb' love. 3. diyar land: it is the pl. of dar but used as singular (Lesson 51). 4. latif pleasant. 5. presence. 6. dérd affliction, woe. 7. p.gânah sin; p. dérya' sea. 8. bay-ghîn fainting. 9. múmin believer (méfoul of iman (S 619]); jûmhour congregation. 10. nourbakh-sh qilmaq to bestow the light. 11. kérim gracious (a. 9. of kérém (8 606). 12. véjh face. 13. kemal glory.

(T) 14. mélja asylum ($ 598). 15. mézbah altar (n. I. of zéb-h [$ 598). 16. Béy'toul-lah the house of God. 17. havli court,

, yard. 18. p. zémin earth. 19. t. salt only. 20. rij-at to turn back. 21. késb ét.to enjoy. 22. néjat salvation. 23. hayat life.

24

۳

26

25

27

29

28

تقدمله" قوتده تخته باقلاشانار دیز چوکوپ عبادتده اسمه محمد دونارلر . أطفی دو قلبمه ، شمسية ، حيات ملجا سين سن دنیاده و آخر تده بولهم سنده مسكن .

بو بکا، دره سنده سياحاره نغمه اوقور جو نبعان * ایدر چولده

28 كوكدن تازل29 اولور. ، رب ! حادي اول قولكه يول مشكل ، كثير دشمن ؛ سادن نورك ايله طریقم ایله روشن

(

34

33

31

635

32

nébean

(pr) 24. bûkîà weeping. 25. séy’yah pilgrim. 26. naghmé Song.

27. web, ét." flow, to rise (water). 28. ménn manna. 29. nazil ol." to descend. 30. téqad-dûm ét.” to progress, to grow (in strength).

(2) 31. hadi guide; mûshkil hard, difficult. 32. késir abundant; p. roushén. 33. loutf grace. 34. déok shower. 35. shéms sun.

Note. 1. This is a translation of the English hymn ‘Pleasant are Thy courts above by H. F. Lyte. 2. Find the measure and the root of each of the vowelled words contained in the above Reading Exercise.

.46

Lesson درس 46

Nouns derived from Primitive Triliteral Verbs.

§ 596. Certain nouns are derived from the Infinitives or from the roots of verbs, and may therefore be dealt with in connexion with the latter. The principal forms used in Ottoman are three; and the commoner measures for these three are seven in number. They all begin with a min pointed by ústún or ésré.

1. Nouns with Mim.

مصدر میمی

§ 597. Besides the simple forms already described above, another verbal noun almost equivalent to them in meaning is formed by adding a mim to the radicals. It has four forms:

: qasd purpose قصد .naqsed purpose مقصد : صد

I. Čläió méfqal. By adding a mim with ústún to the first (mé-), and pointing the second radical with ústún:

:

: . II. The feminine of this form is nie nó méfqalét. ; : V

. . :

. III., IV. Some verbs, especially those commencing with take ésré on the second radical. Their measure is

: rahmet mercy رحمت : رحم ۷

1

.anaerhamet mercy مرمت .memleket country مملكت

رو

(

:(593
8) mefail
,
mefailet مفقلت ، فقال

وعد
: وعد7

:welab gift وهاب
,mechile موهبه ؛ وه1

:roujoux returning رجوع

رجع ۷ .ع nerjd مرجع

to'g raçd promise:

.new ide موعده

۱۰۸

تعليم ۱۰۸

Exercise 108.

Change the following Infinitives into the form beginning with mim:

2

4

6

4 ؛ سعادته؛ كميذ .II .هاب .1 : ساد؛ درته؛ نفع

.وعظ ؛ يرزقانه .IV .ولادت* .III غفران"

7

Words. 1. a going; road, way (religion). 2. praise. 3. happiness. 4. benefit. 5. strength. 6. sedition. 7. forgiveness. 8. birth. 9. knowledge, skill.

2. $ 598. This is formed precisely in the same manner as the Noun with Mim; the measures being the same; (SS 162, 449, 541):

1

اسم مكان .Noun of Location

.2

: tabkh to cook طبخ .I ؛ لبخ7 .matbakh a place where to cook , kitchen مطبخ = ( نقل )

:defn to bury دفن

: دفن .medfen grave مدفن = (مفقن)

« AnteriorContinuar »