Imágenes de páginas
PDF
EPUB

.147

Translation ترجمه ۱۷

[ocr errors]

. 1. "I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely." 2. He has not yet come. 3. The school house was newly built. 4. Nearly 500 persons were present. 5. He took the money by force. 6. They were treating each other like brothers. 7. He was serving his Master devotedly. 8. I cannot reveal to you that matter 3; it was told to me in confidence. 9. He told me again and again (repeatedly). 10. It is most probable that he will never be able to

11. Really! That is my opinion4 too.

Words and Notes. 1. mou-amélé ét.2. béyan ét." 3. mad'dé. 4. éfkíâr. (Béndéniziñ éfkłarê héman héman o mérkezdé dir.)

come.

6

10

9

68

.Reading Exercise تعليم قرائت

.Newton بر عالم مشهورك افعال سیاسیهسی علوم طبيعيه علماسندنه مشهور نیوتون يكرمی سنه انكلتره پارلامنتوسنده مبعوث صفتیله بولوندیغی حالده ، بركون نه بر سطق ایراد ایتمشه ، نه ده برتكليف و اعتراضده19 بولونشدر . نهایت خارق العاده اوله رقا بركون قيام ایدوب ، وقارلی بر صورتدها اداره

ایده جكني اعضای مجلس کوردکارنده : غایت تعجب ایدرلر 14. کلام واول آنه قدر يك چوق مسائل مهمه ده اختیار سكوتله ، هیچ

مهم بر مسئله بر سوز تكلم ايتمه مش 17 اولان بو ذاتك حركتني مطلقا

12

11

14

13

6 16

17

nor-.

Words and Notes. éf'al actions (pl. of fiyl); siyasiyé political ($ 579). 1. ouloumou tabiyiyé natural sciences. 2. ouléma scientists (pl. of alim (8 643 d]). 3. "Névton Newton. 4. parlamento parliament. 5. méb'ous delegate, P. M. 6. sifatiyła with the title. 7. né neither

8. iyrad to deliver ($ 620); noutq speech. 9. tékleef proposition (8 615). 10. itiraz opposition (VIII. of arz). 11. khariqûl adé olaraq extraordinarily (Turk. adverb). 12. vaqarli bir sourétle in a serious manner, seriously ($ 458). 13. idaréyi kélam ét.” to deliver a speech (§ 621). 14. -aj"jûb ét.to be astonished. 15. mésayil questions (pl. of mésélé ($ 597]), mouhimm' important (fayil of ihmam ($ 619]). 16. ikhtiyar ét.” to prefer, choose (§ 627); sûkûtlé for sûkût édérék remaining silent (= keeping silence). 17. tékéslûm ét.to speak (8 622).

Turkish Conv..Grammar. .

25

19

18

22

21

26

25

24

20 الجاسيله اولديغنه حكم ایدر 19 ؛ هیئت مجلس كمال دقتله مشارالیهكه بحث ایده جکی 29 مسئله يي استماعه حاضرلانير.

اول علامه دوران نه دیسه ای !- افنديلر اصاغ جهتمده مشاهده بویورديغيكز شو پنجره نك جامی قضاء قیریلمش اولدیغندن

و بو ده بن صختمی جریان هوانك 28 حدوثني موجب اولویور إخلاله باعث اولويور : بناء عليه ؛ بو قيریق جامك يرينه بر یگیسنك طاقدیریلمه سنی تکلیف ایدهرم ديوب اوطوری ویرمدره . (ابو الضيا)

& 27

[ocr errors]

29

28

29

30

32

.Conversation مكالمه
.Teshekhtar etmek تشكر ايتمك .To Thank

18. ilja compelling (8 619). 19. hûkm ét." to judge, think. 20. with great attention. 21. see 678. 22. bahs ét." to discuss. 23. istima ét." to hear. 24. allamé exceedingly learned ($ 582 of al'lam, this is exceptionally masculine); devran the century, 25. What do you think that he said? 26. jihết side. 27. mûshahadé to see. 28. jéréyanî hava current of air. 29. houdous ét." to occur, happen; moujib causing (méfoul of ijab ($ 619]); bayis ol." to cause. 30. sîh'hat health; ikhlal to spoil, break. 31. binayén aléyh therefore (8 676 5); teklif ét." to propose, to move. 32. he sat down quickly (§ 286). Ebûz Ziya the father of Ziya ($ 669?, p. 369).

. . Téshékkâr . I thank you very much for your Loutfouñouza pék ziyadé téshékkindness. .

kûr édérim. Pray don't mention it.

Estagh'firoul-lah! I feel very grateful to you. Zatî aliñizé min'nétdarîm. . I am very much obliged to you. Min'nétdarînîzîm. 1 shall never forget your kind- Qoulouñouza olan loutfou hich. ness to me. .

ounoutmayajaghim. I return you a thousand thanks. Biñlérjé arzê téshékkúr édérim. I beg you will accept my most Min'nétdarané olan téshék'kûra. grateful thanks.

tîmî qaboul bouyourmanizî

istirham édérim, Thank you, Sir.

Téshékkûr édérim éfféndim. I am sorry to give you so much Zatê alinizé bou qadar zahmet trouble.

vérdiyim ichin mûté-és' sifim. You overwhelm me with your Loutfounous goulonouzou mah'. kindness.

joub ediyor. No trouble at all.

Hich zahmet déyil. Bir shey déyil. I shall be most happy to return Loutfounouzou iyadé édéjéyim you the favour.

ichin pék més'-oud oum. You are really too kind.

Haqiqatén pék nazik siñiz. I hope I shall some day be able Inshal-lah bir gün olour borto get out of your debt

joumou éda édérim.

[blocks in formation]

.Arabic Numerals اسماء اعداد

.esneyn two اثنين

.semnaniye eight ثانیه

. § 685. The Arabic Numeral Adjectives are frequently used in Ottoman, especially in writings, in official terminations, in speeches and sermons.

§ 686. I. Cardinal Numbers. dalal oldal tolg' t l vahid or ahad one; fem. odslystal ihda, vahîdé. .

hew séb'-é seven. il sé--sé three.

. dowy érba'-a four.

demi tis'- é nine. amo khamsé five.

meis ashéré, ashér ten. dän sit'té six.

veio sãfår zero. | , , ashér 13, mais aeryl érba-at ashér 14, wis damai khamsét ashér 15,

, yét ashér 18, mis äem tis-ét ashér 19.

, -,

, , , 80, inami tis'een 90. lügül' ug gis etc. is not used in Ottoman.) aile miyé 100, wil, miyétéyn 200, ühil sélésou miyetin 300,

.

seleset ثلثة عشر ,12 isna asher اثنا عشر ,11

ahade asher احد عشر

-semani ثانية عشر ,17 sebet asher سبعة عشر ,16

sattet asher ستة عشر

,40

erba
-
yeen اربعين ,30

seleseen ثلثين ,20

ishreen عشربن semnaneen ثمانين ,70

seb'een سبعين ,60 sit'teen ستين ,50

khamseen خمسين

.3000 seleset alaf ثلثة آلاف ,2000

elfekyn الفين ,1000

elf الف

§ 687. II. Ordinal Numbers. ming slus! Jel'isob évévél, hadi 1st; fem. del oula. jli sani second; fem. al' saniye second (1/60th of a minute).

ثالثه

>>

رابعه خامسه

سابع
.samim eighth ثامن

.tasi ninth تاسع
.ashir tenth عاشر

« .khamis fifth خامس

سادس

سادسه

Il salis third. fem.

w sabi seventh.
el rabi fourth.
.

.
cushow sadis sixth.

$ 688. By the addition of an éif with a tenveen, they are changed into adverbs (88 681, 683): Y el éoʻvéla firstly.

Instw sadisén for the 6th time. '

Tas lw sabiyén »
W salisën thirdly.
Lesly rabiyén fourthly.

gth '» Leli khamisén fifthly.

» 10th » $ 689. The Nisbé of the units is made by the measure

($ ):
LJ sûnayi composed of two letters, bi-literal.

» three triliteral.

.saniyen secondly ثانية

7th »

8th »

« samien ثامنا tasigen تاسعة

>>

« ashire عاشرة

salasi ثلاثي rabagi رباعی

[blocks in formation]

سبع

§ 690. Fractional Numbers. ds you pleal Lesi nist, nisif half ($ 207). conto súds, sûdûs 46. il súlús, súls 3.

sûb' 1/7. roub', ouroub 1/4

ci sâmn, sûmûn 1/8. cmãi khoums 4/5.

pani tûs' 13. mais ûshr, ûshûr 1/10; eôshûr tithe (pl. this ashar).

§ 691. In forming compound numeral adjectives in Arabic, the smaller number always precedes the larger, while ; vé is put between every number and that which follows it: that is to say, in reading they begin from the right, as they write and read from the right (S 13).

.Misal'ler Examples مثا للر

ügili grem tisét sélasoun (or sélaseen ($ 573) thirty-nine.

تحریرة في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة الشريفه ؛ ,Tahreeren fl geomil khamis cel ishreen لسنة سبعة عشر وثلثمائة و الف

shouhourou selese imtihanlare شهور ثلثه امتحاناري ختام بولدى dogatt mubarekeyi khamse the five blissful اوقات مباركه خمسه elfi leyle ve leglet the الف ليله وليلة .(times

(
of daily prayers

yévmil min shehri zilqadetish shérifé, lisénétin sébét-ashér sélésoumiyetin élf. (This Firman) was written on the 25th of the sacred month Zilqadé, in the year 1317 (of the Hejira).

! sélésé khitam bouldou. The term examinations were finished.

évqatî (), léylét 1001 nights, i. e. the Arabian Nights, Turk. Biñ bir géjé.

The Diminutive Noun. 8_692.

The Diminutive noun is made by the jos fouqéyl (&$ 156, 167, 544): a

tone coubéyd a little servant. : imms houséyn darling, prettiest. . : .

measure

: ,88فيل

:abd a servant عبد
ع عبید

: hasan beautiful حسن
, حسین
.souleyman Solomon سليمان :selman prop

.
name سلمان

Exercise 148.

65

.148 Exercise تعليم ۱۹۸ ا آحاد ؛ عشرات؛ مات؛ الوف‘ آلاف؛ ۲ أحديت، ثلثان ، دسان ؛

کتاب رابع فصول اربعه؛ 4 فصل تاسع عشر؛ و جزائر سبعه ، عملیات اربعه ؛ ۹ اوچ ربع آلتي تسع يدى عشر؛ ۷ ماده را بعه ؛ سنة ثمن وعشرين؛ ۸ دفعه اولی ، شهور" سته عشر محصول ؛ ۹ رسوم سته شهور ثلثه ؛ ۱۰ حواس خمسه ؛ ۱۱ خمسين1 ، اربعين 1 كسر اعشاری1 ؛ ۱۲ عيد الخمسين 1 ؛ اوامر عشره؛ احاد ناسا

8

9"

14

! 13

12

[ocr errors]

۱۲ :

Words. 1. ahad, ashérat, miyat, oulouf or alaf; the units, tens, hundreds and thousands. 2. 23, 2/s (duals [8 568]). 3. fousoul seasons, pl. of fasl a season; a section, subdivision of a book. 4. jézayir islands, pl. of jéziré (§ 646). 5. améliyat processes (Arith). 6. madde article ($ 644 b). 7. shouhour months (pl. of shéhr). 8. product (méf. of housoul (8 604]). 9. havass' sense, faculty. 10. khamseen a period of 50 days, following the Erbayeen, ending at the Vernal Equinox. 11. érbayeen the forty days of midwinter, beginning with the winter solstice, 21st December, and ending 30th January, when the severest cold is experienced. 12. késri asharee the decimal fractions. 13. eed festival (Pentecost). 14. individuals.

« AnteriorContinuar »